Skip to main content

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

22 เมษายน 2557 - 3 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าชม 9,843

มูลนิธิยุวทูตความดี และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมมือกับสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะการใช้และการสอนภาษาอังกฤษ (ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และให้ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบและวิธีการต่างๆ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี  จำนวน 17 คน จาก 16 จังหวัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม   โครงการฯ มีทักาะการใช้และการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่ก้าวหน้าขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีสัมฤทธิ์ผล กล่าวได้ว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหวางข้าราชการครูในโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตฯกับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และระหว่างสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงการต่างประเทศ

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up