Skip to main content

การแข่งขัน ASEAN Quiz ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เข้าชม 14,584

มูลนิธิยุวทูตความดีและกรมอาเซียน ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนภาษาอังกฤษ(ASEAN Quiz) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ศูนย์การประชุม อิมแพ๊ค เมืองทองธานี เพื่อพัฒนาความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ นับเป็นการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยในครั้งแรกเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 62 ในปี 2556

ในการจัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น ครั้งนี้ มีโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 43 โรงเรียน จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงจังหวัดสตูล นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 129 คน ครูผู้ดูแล 46 คน โดยมูลนิธิฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครู-นักเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 175 คน ผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน และครูผู้ดูแล ได้รับเกียรติบัตรจากรองบุษฎี สันติพิทักษ์ กรรมการมูลนิธิฯ และรองอธิบดีกรมอาเซียน

การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามความตกลงร่วมมือกับสพฐ. ซึ่งเชิญชวนให้เข้าร่วมอีกในปีต่อไป ทางโรงเรียนฯลฯ ได้แสดงความขอบคุณที่จัดกิจกรรมการที่มีคุณค่าเช่นนี้ นับเป็นการช่วยขยายความรอบรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยได้อย่างดี อนึ่ง นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ได้รับแจกเอกสารข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาเซียนและยุวทูตความดี จากกรมอาเซียนและมูลนิธิฯ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ภายหลังการแข่งขัน ซึ่งอาจนำไปเผยแพร่ต่อยอดได้ที่โรงเรียนของตน ต่อไป

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up