Skip to main content

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียน อนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

11 พฤศจิกายน 2564
ผู้เข้าชม 187

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าความดีตามวิถีพอเพียงฯ เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดสมุทรสงครามในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,613 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และครู 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,293 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

 ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ความว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และยินดีที่ได้พบกับเพื่อนร่วมทางในการเยือนสิงคโปร์ หวังว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน จะเป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ยึดมั่นในการทำความดี พูดดี คิดดี มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และนำทุนที่รับไปใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพื่อในอนาคตจะมีบทบาทในฐานะเยาวชนไทยที่จะนำพาสังคมไทย ก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำนวน 10 ทุน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จำนวน 2 ทุน และโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม จำนวน 2 ทุน รวม 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท พร้อมมอบหนังสือและ ของที่ระลึก จากมูลนิธิฯ และกรมอาเซียน อุปกรณ์กีฬา จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำนวนเงิน 15,000 บาท

อนึ่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียน อาทิ เมืองแห่งสายน้ำ ตามวิถีพอเพียง, น้อมนำชีวิตพอเพียง สู่แม่กลองเมืองสามน้ำ, การละเล่นพื้นบ้าน สืบสานประเพณี ฯลฯ

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up