Skip to main content

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียน อนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

11 พฤศจิกายน 2564
ผู้เข้าชม 408

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าความดีตามวิถีพอเพียงฯ เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดสมุทรสงครามในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,613 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และครู 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,293 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

 ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ความว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และยินดีที่ได้พบกับเพื่อนร่วมทางในการเยือนสิงคโปร์ หวังว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน จะเป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ยึดมั่นในการทำความดี พูดดี คิดดี มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และนำทุนที่รับไปใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพื่อในอนาคตจะมีบทบาทในฐานะเยาวชนไทยที่จะนำพาสังคมไทย ก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำนวน 10 ทุน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จำนวน 2 ทุน และโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม จำนวน 2 ทุน รวม 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท พร้อมมอบหนังสือและ ของที่ระลึก จากมูลนิธิฯ และกรมอาเซียน อุปกรณ์กีฬา จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำนวนเงิน 15,000 บาท

อนึ่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียน อาทิ เมืองแห่งสายน้ำ ตามวิถีพอเพียง, น้อมนำชีวิตพอเพียง สู่แม่กลองเมืองสามน้ำ, การละเล่นพื้นบ้าน สืบสานประเพณี ฯลฯ

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

keyboard_arrow_up