Skip to main content

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 พฤษภาคม 2560
ผู้เข้าชม 12,529

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ นางบุษยา มาทแล็ง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ (9 คน) ผู้บริหารโรงเรียน (9 คน) ครู (22 คน) และนักเรียน (9 คน) จำนวนรวม 50 คน จาก 26 โรงเรียนใน 19 จังหวัด (เชียงราย เพชรบูรณ์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร) เป็นผู้แทนของโรงเรียนจากทั่วประเทศ เข้าสักการะพระบรมศพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะทำความดีตามคำพ่อสอน ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกำหนดการเตรียมความพร้อมให้กับคณะฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ในเรื่องระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสักการะพระบรมศพ รวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

อนึ่ง มูลนิธิฯ ได้จัดให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนยุวทูตความดี บันทึกเสียงในรายการ สืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อเผยแพร่โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนในการส่งเสริม การก้าวตามรอยเท้าพ่อ เรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกัน ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เผยแพร่ในรายการยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุสราญรมย์  AM 1575 kHz ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 – 18.00 น. โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถรับฟังได้ผ่านทาง เว็บไซต์ของมูลนิธิยุวทูตความดี (http://www.yavf.or.th) และทาง Facebook  มูลนิธิยุวทูตความดี (www.facebook.com/yavfThailand)

ทั้งนี้ รายนามคณะผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน จากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ที่เข้าร่วมการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ ปรากฏดังนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1.  นางพัฒนา เกตุกาญจโนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานคร
2.  นางปราณีย์  ทัยคุปต์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรี
3.  นางพันธ์ทิวา  จางคพิเชียรโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์จังหวัดปทุมธานี
4.  นายอัครเดช  ยมภักดีโรงเรียนอนุบาลเชียงของจังหวัดเชียงราย
5.  นายบุญเลิศ  โตสมบุญโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.  นายอดุลย์  ทัศนียานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติจังหวัดอุทัยธานี
7.  นายถาวร  คำเที่ยงโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมจังหวัดลพบุรี
8. นางมะลิ  คงสกุลโรงเรียนวัดป้อมโชติการามจังหวัดสมุทรสาคร
9. นางกรุณา  ภู่มะลิโรงเรียนวัดหนองเป้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1. นางนิพล  มังกรโรงเรียนสฤษดิเดชจังหวัดจันทบุรี
2.  นางอำไพ วัฒนเหลืองอรุณโรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. นางสาวอุบลวรรณ  เปรมโสตร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตร

คุณครู 

1.  นางสาววรวรรณ  เงินทองโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานคร
2.  นางดวงพร  ปัญติภาณุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรี
3.  นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตาโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์จังหวัดปทุมธานี
4.  นางสาวอารีย์  จินะราชโรงเรียนอนุบาลเชียงของจังหวัดเชียงราย
5. นางจารุวัลย์  จินะราชโรงเรียนอนุบาลเชียงของจังหวัดเชียงราย
6. นางอัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุยาพระนครศรีอยุธยา
7. นางพยอม พงษ์หิรัญโรงเรียนอนุบาลชัยนาทจังหวัดชัยนาท
8. นางอารีย์ พันธ์ุอ้นโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติจังหวัดอุทัยธานี
9. นางวิไลวรรณ  บัวประดิษฐ์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาคร
10. นางสำราญ  คชพงษ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานี
11. นางรตินธร  วาดเขียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรุงเทพมหานคร
12. นางวีระยา  ศิริรัชฎานันท์โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ
13. นางอัจฉรา  คะษาวงศ์โรงเรียนอนุบาลนครพนมจังหวัดนครพนม
14. นางสาววรรณี  พจน์พัฒนพลโรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเทรา
15. นางวิสสุตา  เวชชาชีวะโรงเรียนสฤษดิเดชจังหวัดจันทบุรี
16. นางวาริน  สังข์เงินโรงเรียนบ้านท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
17. นายพิมล  บัวบานโรงเรียนบ้านเลิศอรุณจังหวัดสุรินทร์
18. นางสุนีย์ฉาย  ศาลางามโรงเรียนบ้านเลิศอรุณจังหวัดสุรินทร์
19. นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตร

นักเรียนยุวทูตความดี 

1. นางสาวโยษิตา  อินต๊ะสงค์โรงเรียนอนุบาลเชียงของจังหวัดเชียงราย
2. เด็กชายพชร  อุ่นเจริญโรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยอง
3. เด็กชายณภัทร รักความชอบโรงเรียนสฤษดิเดชจังหวัดจันทบุรี
4. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตร
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ฤกษ์ดีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์จังหวัดปทุมธานี
6. นางสาวชาลิสา  โปษยะนันทน์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานคร
7. เด็กหญิงปัณณพร  เรืองขำโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญจังหวัดเพชรบูรณ์
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เสนีย์นนท์โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรุงเทพมหานคร
9. เด็กชายปรินทร  เชื้อพุทธโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานคร
keyboard_arrow_up