Skip to main content

ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดีกลุ่ม CLMV ร่วมกันเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเพชรบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร

30 เมษายน 2559 - 10 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้าชม 11,013

คณะยุวทูตไทยจาก 12 โรงเรียนใน 12 จังหวัด (เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม ศรีสะเกส ปทุมธานี เพชรบุรี และยะลา) รวมกลุ่มกับกลุ่มเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมกันเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีประเทศเพื่อนบ้านของมูลนิธิยุวทูตความดี ด้วยจุดมุ่งหมายให้เยาวชนฯ ได้รับประสบการณ์ตรง มีความเข้าใจ เห็นถึงคุณประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความจำเป็นในการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะเยาวชนฯ ได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ศึกษาพระราชดำริในการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน เพื่อนำพาความยั่งยืนสู่เขตพื้นที่อาศัย การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาอย่างมีทิศทางเพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคต โดยได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี – ภาคปฏิบัติ และเดินป่าเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า รวมทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์ และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติรอบตัว เช่น การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานในพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 เยาวชนฯได้เรียนรู้และทำความเข้าใจแนวคิด แนวทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติตามฐานสาธิตในเรื่องการปลูกข้าว การเพาะต้นกล้า และการปลูกข้าวนาดำ-นาหว่าน-นาโยน เรียนรู้เกี่ยวกับปศุสัตว์สามดำมหัศจรรย์ของสกลนคร(ไก่ดำ หมูดำและวัวดำ) การเลี้ยงปลาและการทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน และการแปรรูปธัญพืชเพื่อต่อยอดการผลิตอาหารด้านการเกษตร การใช้เข็มทิศ การเดินป่า สามารถพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยกับธรรมชาติรอบตัว รวมทั้งเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่า และป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ คณะเยาวชนได้ไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านนางบังอร ชัยเสนา รับฟังประสบการณ์การนำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่

คณะเยาวชนฯ ได้ตั้งใจใฝ่เรียนรู้อย่างจริงจังด้วยความมุ่งมั่นจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลในโรงเรียน ชุมชน และประเทศของตนต่อไป

โครงการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน : ภาคการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเยาวชนฯ ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ผอ.ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการแสดงจากนักเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และการแสดงตอบแทนจากคณะผู้เยี่ยมเยือน กิจกรรม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม เข้าฐานการเรียนรู้

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนยุวทูตไทยกับเยาวชนคนดีจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

keyboard_arrow_up