Skip to main content

รอง นรม. และรมว.กต. มอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

29 ตุลาคม 2563
ผู้เข้าชม 1,715

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน 1,858 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ในการนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวกับนักเรียน ความว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่วันนี้ดีใจพบเจอกับนักเรียนที่น่ารักและได้ฟังนักเรียนทีได้กล่าวการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระองค์เป็นผู้ที่ให้ขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการยุวทูตความดี ในปี 2542 ซึ่งปัจจุบันดำเนินมา 21 ปี โดยโครงการยุวทูตความดี ได้สร้างเยาวชนอันเป็นไม้อ่อนสำคัญของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยต้องมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึก อันจะนำไปสู่การตั้งใจทำต่อไป

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชัย จำนวน 12 ทุน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จำนวน 2 ทุน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จำนวน 2 ทุน โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จำนวน 1 ทุน และโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) จำนวน 1 ทุน รวม 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ-ของที่ระลึก ให้กับครูและนักเรียนทุกคน จากมูลนิธิฯ อุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงมอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำกิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา จำนวนเงิน 15,000 บาท

อนึ่ง ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เยี่ยมชมจากโรงเรียนเอกชัยและโรงเรียนภาคีเครือข่าย นิทรรศการสานสัมพันธ์ จากวันนั้นถึงวันนี้ บนเส้นทางยุวทูตความดี โรงเรียนเอกชัย ที่บอกเล่าเรื่องราวโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2544 เช่น โครงการยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน และโครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปี 2555โครงการผู้อุปถัมภ์กับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย โครงการค่ายอบรมธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2558 และโครงการยุวทูตจิตเอื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยพ้นภัยโควิด 19 กับตู้ปันสุข

นิทรรศการหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่มีการนำสิ่งของเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เช่น กระปุกใส่ของใช้ ดอกไม้จากเศษผ้า กระเป๋าจากถุงนม กรอบรูปจากเปลือกดินสอ ขวดน้ำปลูกต้นไม้ และจานรองแก้วจากฝาขวดพลาสติก ฯลฯ

นิทรรศการจิตอาสาทำความดี ในกิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยโรงเรียนเอกชัยร่วมใจปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียน สู่ชุมชน วัด โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ด้วยการทำสายคล้องแมส เพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัว สเปรย์ตะไคร้ เกลือหอมไล่ยุง และเจลล้างมือ

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเพาะปลูก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลผลิตอื่นๆ จากโรงเรียนภาคีเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง ของโรงเรียนเอกชัย ได้แก่ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โรงเรียนวัดโสภณาราม โรงเรียนบ้านคลองหลวง 

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up