Skip to main content

รอง นรม. และรมว.กต. มอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

29 ตุลาคม 2563
ผู้เข้าชม 1,791

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน 1,858 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ในการนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวกับนักเรียน ความว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่วันนี้ดีใจพบเจอกับนักเรียนที่น่ารักและได้ฟังนักเรียนทีได้กล่าวการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระองค์เป็นผู้ที่ให้ขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการยุวทูตความดี ในปี 2542 ซึ่งปัจจุบันดำเนินมา 21 ปี โดยโครงการยุวทูตความดี ได้สร้างเยาวชนอันเป็นไม้อ่อนสำคัญของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยต้องมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึก อันจะนำไปสู่การตั้งใจทำต่อไป

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชัย จำนวน 12 ทุน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จำนวน 2 ทุน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จำนวน 2 ทุน โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จำนวน 1 ทุน และโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) จำนวน 1 ทุน รวม 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ-ของที่ระลึก ให้กับครูและนักเรียนทุกคน จากมูลนิธิฯ อุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงมอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำกิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา จำนวนเงิน 15,000 บาท

อนึ่ง ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เยี่ยมชมจากโรงเรียนเอกชัยและโรงเรียนภาคีเครือข่าย นิทรรศการสานสัมพันธ์ จากวันนั้นถึงวันนี้ บนเส้นทางยุวทูตความดี โรงเรียนเอกชัย ที่บอกเล่าเรื่องราวโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2544 เช่น โครงการยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน และโครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปี 2555โครงการผู้อุปถัมภ์กับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย โครงการค่ายอบรมธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2558 และโครงการยุวทูตจิตเอื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยพ้นภัยโควิด 19 กับตู้ปันสุข

นิทรรศการหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่มีการนำสิ่งของเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เช่น กระปุกใส่ของใช้ ดอกไม้จากเศษผ้า กระเป๋าจากถุงนม กรอบรูปจากเปลือกดินสอ ขวดน้ำปลูกต้นไม้ และจานรองแก้วจากฝาขวดพลาสติก ฯลฯ

นิทรรศการจิตอาสาทำความดี ในกิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยโรงเรียนเอกชัยร่วมใจปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียน สู่ชุมชน วัด โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ด้วยการทำสายคล้องแมส เพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัว สเปรย์ตะไคร้ เกลือหอมไล่ยุง และเจลล้างมือ

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเพาะปลูก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลผลิตอื่นๆ จากโรงเรียนภาคีเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง ของโรงเรียนเอกชัย ได้แก่ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โรงเรียนวัดโสภณาราม โรงเรียนบ้านคลองหลวง 

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

keyboard_arrow_up