Skip to main content

รอง นรม. และรมว.กต. มอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

29 ตุลาคม 2563
ผู้เข้าชม 1,780

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน 1,858 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ในการนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวกับนักเรียน ความว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่วันนี้ดีใจพบเจอกับนักเรียนที่น่ารักและได้ฟังนักเรียนทีได้กล่าวการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระองค์เป็นผู้ที่ให้ขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการยุวทูตความดี ในปี 2542 ซึ่งปัจจุบันดำเนินมา 21 ปี โดยโครงการยุวทูตความดี ได้สร้างเยาวชนอันเป็นไม้อ่อนสำคัญของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยต้องมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึก อันจะนำไปสู่การตั้งใจทำต่อไป

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชัย จำนวน 12 ทุน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จำนวน 2 ทุน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จำนวน 2 ทุน โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จำนวน 2 ทุน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จำนวน 1 ทุน และโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) จำนวน 1 ทุน รวม 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ-ของที่ระลึก ให้กับครูและนักเรียนทุกคน จากมูลนิธิฯ อุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงมอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำกิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา จำนวนเงิน 15,000 บาท

อนึ่ง ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เยี่ยมชมจากโรงเรียนเอกชัยและโรงเรียนภาคีเครือข่าย นิทรรศการสานสัมพันธ์ จากวันนั้นถึงวันนี้ บนเส้นทางยุวทูตความดี โรงเรียนเอกชัย ที่บอกเล่าเรื่องราวโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2544 เช่น โครงการยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน และโครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปี 2555โครงการผู้อุปถัมภ์กับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย โครงการค่ายอบรมธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2558 และโครงการยุวทูตจิตเอื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยพ้นภัยโควิด 19 กับตู้ปันสุข

นิทรรศการหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่มีการนำสิ่งของเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เช่น กระปุกใส่ของใช้ ดอกไม้จากเศษผ้า กระเป๋าจากถุงนม กรอบรูปจากเปลือกดินสอ ขวดน้ำปลูกต้นไม้ และจานรองแก้วจากฝาขวดพลาสติก ฯลฯ

นิทรรศการจิตอาสาทำความดี ในกิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยโรงเรียนเอกชัยร่วมใจปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียน สู่ชุมชน วัด โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ด้วยการทำสายคล้องแมส เพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัว สเปรย์ตะไคร้ เกลือหอมไล่ยุง และเจลล้างมือ

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเพาะปลูก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลผลิตอื่นๆ จากโรงเรียนภาคีเครือข่ายทั้ง 6 แห่ง ของโรงเรียนเอกชัย ได้แก่ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี โรงเรียนวัดโสภณาราม โรงเรียนบ้านคลองหลวง 

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระ

คณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ             ในโอกาสนี้ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะด้านจิตอาสาของนักเรียน ขอให้นำความดีที่ทำไปเผยแพร่สู่เยาวชนคนอื่น ๆ และให้สร้างเครือข่ายในการทำความดีให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และขอให้ยุวทูตฯ หมั่นศึกษาหาความรู้ มีวินัย มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไป

keyboard_arrow_up