Skip to main content

รอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

15 พฤศจิกายน 2564
ผู้เข้าชม 399

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2544 (โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1) ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2556 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (2) เด็กชายกฤติน พิทักษ์วงศ์ ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (3) เด็กหญิงกัลยรัตน์ แดงงาม ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ และคณะ เข้าพบหารือกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ รวมถึงโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ และโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดีของจังหวัดกระบี่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 10 คน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ (อำเภอคลองท่อม) เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการยุวทูตความดี กับแนวทางการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ในทางที่ถูกที่ควร มีวินัย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ รักสามัคคี ที่ดำเนินการมาถึง 22 ปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับกำลังใจจากคณะผู้บริหาร คุณครูและผู้ปกครองที่เห็นว่าโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน เพราะเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ เด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนก็ชื่นชมโครงการฯ และขอให้มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

 อนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัว รวมทั้งหนังสือและของที่ระลึกจากมูลนิธิฯให้กับโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ นิทรรศการรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ในภาษาต่าง ๆ เราทำความดีด้วยหัวใจ มัคคุเทศน้อยชวนเที่ยวกระบี่ และความสำเร็จของศิษย์เก่าในโครงการยุวทูตความดี ฯลฯ รวมถึง นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการยุวทูตวามดี จากโรงเรียนสหกรณ์ นิคมอ่าวลึก 2 และโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ ด้วย

 

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up