Skip to main content

รอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

4 พฤศจิกายน 2563
ผู้เข้าชม 1,834

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามและคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2 ปี 2545 ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2556 ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดภูเก็ตในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2557 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังคุณธรรมจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีทั้งสิ้น 2,417 คน รวมทั้งมีนักเรียนและนายทิวา ลิ่มสงวน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สหพันธรัฐมาเลเซีย ปี 2558

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนยุวทูตความดีโรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนบ้านม่าหนิก อ.ถลาง โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมูลนิธิฯ เมื่อปี 2561 โดยมีนักเรียนได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการและกิจกรรมทำความดีและมอบสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการคุณธรรม ซึ่งนักเรียนทุกห้องเรียนในทุกชั้นเรียนร่วมกันทำความดี อาทิ นักเรียนในห้องร่วมกันบริจาคสิ่งของ แล้วนำไปมอบให้กับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล เดือนละ 2 – 3 ครั้ง ร่วมกันทำ จิตอาสา โดยทำความสะอาด เก็บขยะตามที่สาธารณะ เช่น วัด ชุมชน ทำอาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้ง ใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง การกำกับดูแลการจราจรของโรงเรียน ด้วยสารวัตรนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางเมือง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน โดยการทำกล้วยฉาบ นำกล้วยที่ปลูกที่บ้านของนักเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพเสริม นำมาขายตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังข้อคิดเห็นกับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนวิชิตสงคราม และตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up