Skip to main content

รอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

4 พฤศจิกายน 2563
ผู้เข้าชม 1,704

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามและคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2 ปี 2545 ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2556 ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดภูเก็ตในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2557 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังคุณธรรมจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีทั้งสิ้น 2,417 คน รวมทั้งมีนักเรียนและนายทิวา ลิ่มสงวน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สหพันธรัฐมาเลเซีย ปี 2558

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนยุวทูตความดีโรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนบ้านม่าหนิก อ.ถลาง โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมูลนิธิฯ เมื่อปี 2561 โดยมีนักเรียนได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการและกิจกรรมทำความดีและมอบสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการคุณธรรม ซึ่งนักเรียนทุกห้องเรียนในทุกชั้นเรียนร่วมกันทำความดี อาทิ นักเรียนในห้องร่วมกันบริจาคสิ่งของ แล้วนำไปมอบให้กับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล เดือนละ 2 – 3 ครั้ง ร่วมกันทำ จิตอาสา โดยทำความสะอาด เก็บขยะตามที่สาธารณะ เช่น วัด ชุมชน ทำอาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้ง ใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง การกำกับดูแลการจราจรของโรงเรียน ด้วยสารวัตรนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางเมือง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน โดยการทำกล้วยฉาบ นำกล้วยที่ปลูกที่บ้านของนักเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพเสริม นำมาขายตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังข้อคิดเห็นกับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนวิชิตสงคราม และตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up