Skip to main content

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเป้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 พฤศจิกายน 2562
ผู้เข้าชม 10

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองเป้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2542 ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียน

175 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

รองปลัดกระทรวงฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ – ของที่ระลึก ให้กับครูและนักเรียนทุกคนจากมูลนิธิยุวทูตความดี รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up