Skip to main content

รมว.กต. เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่าย จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์

ผู้เข้าชม 4,072

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ในการหารือกับโรงเรียนทั้งสองแห่ง ได้ทราบถึง หนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดีจัดทำ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในเครือข่ายคือ โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีการนำเยาวชนยุวทูตความดี คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนไปเยือนต่างประเทศ ภายใต้ความสนับสนุนและร่วมมือ จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ซึ่งทั้งสองโรงเรียน ก็ได้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า โครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวทูตความดีได้รับการตอบสนองที่ดีมาตั้งแต่ต้น ทำให้เด็กจากที่เคยเกียจคร้าน ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ กลายเป็นเด็กที่กลับมาช่วยพ่อแม่ ตั้งใจเล่าเรียน จนมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันโลกเล็กลง เราต้องฝึกเด็กให้รู้เรื่องราวความเป็นไปรอบตัวให้มากที่สุดจากประเทศเพื่อนบ้านและขยายต่อไปยังประเทศต่างๆ ในโลก เราต้องเตรียมตัวให้เด็กได้รับการอบรมบ่มเพาะในทิศทางที่ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง แต่ต้องมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ที่สุดแล้วพวกเขาต้องรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด รวมถึงปลายทางของโครงการคือการพูดถึงคุณภาพของคนรุ่นต่อไป เมื่อเด็กมีจิตสำนึกที่ตั้งมั่น ก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up