Skip to main content

รมว.กต. เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่าย จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์

ผู้เข้าชม 4,170

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ในการหารือกับโรงเรียนทั้งสองแห่ง ได้ทราบถึง หนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดีจัดทำ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในเครือข่ายคือ โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีการนำเยาวชนยุวทูตความดี คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนไปเยือนต่างประเทศ ภายใต้ความสนับสนุนและร่วมมือ จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ซึ่งทั้งสองโรงเรียน ก็ได้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า โครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวทูตความดีได้รับการตอบสนองที่ดีมาตั้งแต่ต้น ทำให้เด็กจากที่เคยเกียจคร้าน ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ กลายเป็นเด็กที่กลับมาช่วยพ่อแม่ ตั้งใจเล่าเรียน จนมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันโลกเล็กลง เราต้องฝึกเด็กให้รู้เรื่องราวความเป็นไปรอบตัวให้มากที่สุดจากประเทศเพื่อนบ้านและขยายต่อไปยังประเทศต่างๆ ในโลก เราต้องเตรียมตัวให้เด็กได้รับการอบรมบ่มเพาะในทิศทางที่ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง แต่ต้องมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ที่สุดแล้วพวกเขาต้องรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด รวมถึงปลายทางของโครงการคือการพูดถึงคุณภาพของคนรุ่นต่อไป เมื่อเด็กมีจิตสำนึกที่ตั้งมั่น ก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up