Skip to main content

รมว.กต. เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส

20 มกราคม 2563
ผู้เข้าชม 3,301

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 2/2563 และเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดนราธิวาส

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ และคณะ เข้าพบหารือกับผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก รวมถึงโรงเรียนบ้านโคกตา อ.สุไหงปาดี โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่ครูและนักเรียนได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่บรูไนดารุสซาลาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเยาวชนให้มีวินัย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ รักสามัคคี เพื่อจะหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยต้องมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึก อันจะนำไปสู่การตั้งใจทำต่อไป ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและ สื่อการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนด้วย

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

keyboard_arrow_up