Skip to main content

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ที่จังหวัดเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้เข้าชม 7,191

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 250,000 บาทให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวนรวม 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ฯพณฯ นายหนิงฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและคณะ ได้เยือนโรงเรียน บ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร โดยมูลนิธิ- ยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 10 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้    คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ในจำนวนโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 7 อำเภอ 3 เขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่มีขนาดใหญ่ นักเรียนจำนวน 1,800 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 180 คน เริ่มจาก โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนสันป่าตอง โรงเรียนบ้านเชิงดอย โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่อเมืองลัง โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด โรงเรียนวัดร้องอ้อ และโรงเรียนวัดเสาหิน

เอกอัครราชทูตจีนกล่าวถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ว่ารู้สึกประทับใจที่ได้ฟังปณิธานความดีของยุวทูตฯที่กล่าวว่าจะความจงรักภักดีและกตัญญูต่อแผ่นดินจะซื่อสัตย์ และดูแลรักษาประเทศชาติ จึงขอให้หมั่นศึกษาเล่าเรียนและเพียรพยายามทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ สร้างอนาคตให้กับประเทศไทย สถานทูตจีนหวังว่าจะมีโอกาสได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ยุวทูตฯ ในภาคต่างๆต่อไป

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up