Skip to main content

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้ให้นักเรียน ที่จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าชม 7,955

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 9 แห่งจาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทางโรงเรียนได้เลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ในจำนวนโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 เช่นโรงเรียนวัดสระแก้ว มีนักเรียน 2,694 คน ถึง โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 65 คน ถึง 1,209 คน เริ่มจาก โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนชุมชนคงวิทยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โรงเรียนวัดพรหมราช โรงเรียนชุมชนหนองหัวฝาน โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน และโรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ

เอกอัครราชทูตจีน กล่าวยินดีให้การสนับสนุนการเป็นคนดีของนักเรียน ขอให้ตั้งใจเรียน ขยันศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-จีน สถานทูตจีนยินดีให้ความร่วมมือให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ทุนการศึกษาที่มอบให้ โดยผ่านความร่วมมือจากมูลนิธิยุวทูตความดี แม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไป

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up