Skip to main content

ห้องสมุดอาเซียน

ผู้เข้าชม 252

กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ในปี 2557 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนเข้าถึงข้อมูลเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็น “ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต”

ห้องสมุดอาเซียน  มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

(1) บอร์ดนิทรรศการถาวรแสดงข้อมูลเกียวกับอาเซียนพร้อมชั้นวางหนังสือ รวมทั้งชุดโต๊ะและเก้าอี้

(2) ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งชุดซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะภาษาอังกฤษ

(3) โทรทัศน์จอทัชสกรีน (Touch Screen) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กล่องรับสัญญาณและจานดาวเทียมรองรับรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ภายใต้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์

(4) หนังสือและสื่อความรู้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกียวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ความรู้เชิงสังคม วัฒนธรรม ความรู้ทัวไป และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

(5) หนังสือและสื่อความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระกับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ทั้งนี้ ในปี 2557- 2564 กรมอาเซียน ได้ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน จำนวน 26  โรงเรียน

ปี 2557

(1) โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) จังหวัดตราด
(2) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จังหวัดเชียงราย
(3) โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ปี 2558

(1) โรงเรียนบ้านบางหิน จังหวัดระนอง

ปี 2559

(1) โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จังหวัดเลย
(2) โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
(3) โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561

(1) โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
(2) โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
(3) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
(4) โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2562

(1) โรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี
(2) โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(3) โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร
(4) โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปี 2563

(1) โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี
(2) โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
(3) โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จังหวัดนครปฐม
(4) โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร

ปี 2564

(1) โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(2) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
(3) โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
(4) โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
(5) โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
(6) โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
(7) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่


ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 22987, 22091
keyboard_arrow_up