Skip to main content

รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาล เชียงของ จังหวัดเชียงราย

27 ตุลาคม 2558
ผู้เข้าชม 9,326

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 และได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างแข็งขันเต็มกำลังมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียน 1,068 คน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนของโรงเรียนมีความถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนอย่างคล่องแคล่ว

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้โอวาทเรื่องบทบาทของการเป็นยุวทูตความดี กับการสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดี การฝึกจิตอาสาเพื่อส่วนรวม และการพัฒนาโลกทัศน์ให้รอบด้าน รวมถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับนานาประเทศ ซึ่งต้องฝึกฝนให้ถูกทางและต่อเนื่อง พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน เพื่อต่อยอดการพัฒนาทักษะเชิงภาษาต่อไป ทั้งยังมอบของรางวัลให้นักเรียนทุกคนที่แสดงความสามารถในการขับร้องเพลงภาษาต่างๆ และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ปลูกต้นประดู่ ที่สนามโรงเรียนก่อนเดินทางกลับด้วย

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up