Skip to main content

รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาล เชียงของ จังหวัดเชียงราย

27 ตุลาคม 2558
ผู้เข้าชม 9,476

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 และได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างแข็งขันเต็มกำลังมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียน 1,068 คน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนของโรงเรียนมีความถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนอย่างคล่องแคล่ว

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้โอวาทเรื่องบทบาทของการเป็นยุวทูตความดี กับการสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดี การฝึกจิตอาสาเพื่อส่วนรวม และการพัฒนาโลกทัศน์ให้รอบด้าน รวมถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับนานาประเทศ ซึ่งต้องฝึกฝนให้ถูกทางและต่อเนื่อง พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน เพื่อต่อยอดการพัฒนาทักษะเชิงภาษาต่อไป ทั้งยังมอบของรางวัลให้นักเรียนทุกคนที่แสดงความสามารถในการขับร้องเพลงภาษาต่างๆ และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ปลูกต้นประดู่ ที่สนามโรงเรียนก่อนเดินทางกลับด้วย

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up