Skip to main content

รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 พฤศจิกายน 2559
ผู้เข้าชม 10,311

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 3,519 คนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตรปกติและหลักสูตร English Program โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.ปราณี ทัยคุปย์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน 909 คน ขอให้ยุวทูตความดีทุกคนร่วมกัน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย และกล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2542 ซึ่งได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพื้นฐานการดำเนินโครงการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก และฝึกจิตอาสาให้กับเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ และวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การดำเนินงานของเราสำเร็จได้ด้วยดีเห็นได้จากผลงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทางการเรียน การพัฒนา รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทำให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาทให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมอบของขวัญ-ของที่ระลึกจำนวนมากจากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนยุวทูตความดีของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้นำ ฯพณฯ รัฐมนตรีดอนฯ พร้อมคณะจากกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วย นายชัยสิริ   อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงฯ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ฯลฯ เยี่ยมชมตลาดนักเรียน ที่มีผลผลิตจากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา อาทิ ผักปลอดสารพิษและผักสมุนไพร ทั้งยังได้นำเสนอ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเพิ่มมูลค่า เช่น จากขวดน้ำ แก้วน้ำ กากกาแฟ มาเป็นขวดน้ำคุณธรรม โคมไฟแก้ว และน้ำยาขัดรองเท้า ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ เป็นอย่างมาก

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up