Skip to main content

รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 พฤศจิกายน 2559
ผู้เข้าชม 10,220

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 3,519 คนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตรปกติและหลักสูตร English Program โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.ปราณี ทัยคุปย์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน 909 คน ขอให้ยุวทูตความดีทุกคนร่วมกัน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย และกล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2542 ซึ่งได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพื้นฐานการดำเนินโครงการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก และฝึกจิตอาสาให้กับเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ และวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การดำเนินงานของเราสำเร็จได้ด้วยดีเห็นได้จากผลงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทางการเรียน การพัฒนา รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทำให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาทให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมอบของขวัญ-ของที่ระลึกจำนวนมากจากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนยุวทูตความดีของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้นำ ฯพณฯ รัฐมนตรีดอนฯ พร้อมคณะจากกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วย นายชัยสิริ   อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงฯ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ฯลฯ เยี่ยมชมตลาดนักเรียน ที่มีผลผลิตจากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา อาทิ ผักปลอดสารพิษและผักสมุนไพร ทั้งยังได้นำเสนอ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเพิ่มมูลค่า เช่น จากขวดน้ำ แก้วน้ำ กากกาแฟ มาเป็นขวดน้ำคุณธรรม โคมไฟแก้ว และน้ำยาขัดรองเท้า ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ เป็นอย่างมาก

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up