Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีปันรัก ปันรู้

ผู้เข้าชม 2,392

มูลนิธิยุวทูตวามดี จัดทำ โครงการยุวทูตความดีปันรัก ปันรู้ เพื่อเผยแพร่ แบ่งปัน สื่อสาระความรู้ รวบรวมวิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ในลักษณะคำถาม – คำตอบ ซึ่งเป็นทั้งคำสอน คำอธิบาย และคำเฉลยที่เข้าใจง่าย มีรายละเอียดครบถ้วน ที่จะเพิ่มพูนความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการดังกล่าวเป็นผลมาจากความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 23 แห่ง ใน 23 จังหวัด ที่ได้ร่วมจัดทำใน “โครงการยุวทูต จิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19” และ “โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19”  โดยได้จัดทำชุดความรู้ดังกล่าวมอบให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1,412 คน จาก 116 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด และนักเรียนทุกคนในระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1,211 คน จาก 79 โรงเรียน และ 2 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตพื้นที่ 49 อำเภอ ของ 11 จังหวัด

สื่อสาระความรู้ดังกล่าว จัดทำโดยโรงเรียนในเครือข่ายมูลธิยุวทูตความดี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 23 แห่ง มูลนิธิฯ ได้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E- Book)  ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือข่าย ฯลฯ ในทุกแห่ง ทุกที่ในประเทศได้เข้าถึงในวงกว้าง ด้วยจิตอาสาทำ ความดี โดยไม่หวังผลตอบแทนของบรรดาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสู้ภัยโควิด 19 ครั้งนี้ โครงการยุวทูตความดี ปันรัก ปันรู้ ยังนับว่ามีส่วนสนับสนุนการเรียนแบบ on hand คู่กับ on site ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านต่อทั้งหมดที่ ห้องสมุด

keyboard_arrow_up