Skip to main content

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน

30 เมษายน 2559 - 10 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้าชม 16,172

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนยุวทูตไทยกับเยาวชนคนดีจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย (1) เยาวชนและครูจาก ๔ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศละ 12 คน จำนวน 48 คน (นักเรียน 40 คน ครู 8 คน) (2) เยาวชนยุวทูตไทยและครูจากโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม จำนวน 24 คน (นักเรียน 20 คน ครู 4 คน) รวมทั้งสิ้น 72 คน ล่ามภาษาพม่า 1 คน ล่ามภาษาเวียดนาม 1 คน ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถม 6 ถึงมัธยม 2

กิจกรรมหลักที่ดำเนินการมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการฯ รู้จักคุ้นเคยกัน มีจิตสำนึกร่วมกันที่จะเป็นเยาวชนคนดี รักวิถีพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการทำกิจกรรมใน 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสกลนคร เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ผ่านการเข้าค่าย อาทิ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์การพัฒนาภูพานฯ แนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนตามพระราชดำริจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสกลนคร

ในระหว่างการทำกิจกรรมที่ประเทศไทย คณะเยาวชนมีโอกาสเข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในพิธีแลกนาขวัญที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการฯ ปลัดกระทรวงฯ และรองปลัดกระทรวงฯ(สุวัฒน์ จิราพันธ์) รวมทั้งร่วมบันทึกเสียงที่สถานีวิทยุสราญรมย์เพื่อออกรายการยุวทูต On Airและได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

นับเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิฯ ริเริ่มโครงการเชิญเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้านมาเยือนไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยใน 4 ประเทศข้างต้น ได้ร่วมมือสนับสนุนให้โครงการฯ ดำเนินไปอย่างครบวงจร โดยช่วยประสานงานกับโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศประจำการ และให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวได้มาเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับคณะเยาวชนจากเมียนมาและลาว

โครงการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน : ภาคการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเยาวชนฯ ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ผอ.ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการแสดงจากนักเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และการแสดงตอบแทนจากคณะผู้เยี่ยมเยือน กิจกรรม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม เข้าฐานการเรียนรู้

ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดีกลุ่ม CLMV ร่วมกันเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเพชรบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร

คณะยุวทูตไทยจาก 12 โรงเรียนใน 12 จังหวัด (เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม ศรีสะเกส ปทุมธานี เพชรบุรี และยะลา) รวมกลุ่มกับกลุ่มเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมกันเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีประเทศเพื่อนบ้านของมูลนิธิยุวทูตความดี

keyboard_arrow_up