Skip to main content

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน : ภาคการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

30 เมษายน 2559 - 10 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้าชม 12,029

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะเยาวชนฯ ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ผอ.ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการแสดงจากนักเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และการแสดงตอบแทนจากคณะผู้เยี่ยมเยือน กิจกรรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เข้าฐานการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ กับ มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ประดิษฐกรรมรูปทรงเรขาคณิต นวัตกรรมกับวิถีชีวิต (ขนมเมืองเพชร ที่ทับกระดาษลายรดน้ำ) และศิลปวัฒนธรรมไทย กับ การละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนี้ คณะได้ไปเยี่ยมและพบกับกลุ่มศิลปาชีพสตรีป่านศรนารายณ์ สหกรณ์หุบกะพง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมที่กิจกรรมที่โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ผอ.พันธ์ทิวา จางคพิเชียร และคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิต มีการแสดงทั้งของนักเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และของคณะเยือนสำหรับกิจกรรม แบ่งเป็น 4 กลุ่มเข้าฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การแกะสลักผัก-ผลไม้เสน่ห์ขนมไทยสานปลาตะเพียน และ ปณิธานความดี นอกจากนี้ คณะเยาวชนได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้ รวมทั้งเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ฯลฯ และที่ท้องฟ้าจำลอง ได้การเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ในท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย เยาวชนตื่นตาตื่นใจกับท้องฟ้าจำลองได้เรียนรู้ดาวประเภทต่าง ๆ ตามจักรราศี และชมภาพยนตร์การ์ตูนรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 คณะเยาวชนฯ ได้ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติในฐานการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นอกจากนี้ ยังฝึกหัดงานหัตถกรรม ทอเสื่อ และประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ และในโอกาสดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดีได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการการวางระบบน้ำ นอกจากนี้ คณะได้ไปเยี่ยมชมวัดป่าสุทธาวาส รับฟังประวัติหลวงปู่มั่น และรับฟังโอวาทเกี่ยวกับหน้าที่ของเยาวชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยรองเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส สักการะขอพรวัดพระธาตุเชิงชุม เยี่ยมชมอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของสกลนครที่พิพิธภัณฑ์ภูพาน และเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร รวมทั้งได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และนิทรรศรัตนโกสินทร์

เยาวชนได้รับความสนุกสนานและประทับใจในประสบการณ์ที่หลากหลาย และตั้งใจจะนำไปเล่าให้เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้รับทราบ 

โครงการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนยุวทูตไทยกับเยาวชนคนดีจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดีกลุ่ม CLMV ร่วมกันเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเพชรบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร

คณะยุวทูตไทยจาก 12 โรงเรียนใน 12 จังหวัด (เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม ศรีสะเกส ปทุมธานี เพชรบุรี และยะลา) รวมกลุ่มกับกลุ่มเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมกันเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีประเทศเพื่อนบ้านของมูลนิธิยุวทูตความดี

keyboard_arrow_up