Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนอินเดีย ปี 2558

9 - 17 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม 10,061

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการไทย – อินเดียระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย โดยขอให้มูลนิธิฯ คัดเลือกนักเรียนยุวทูตฯ เข้าร่วมโครงการฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายภายในอินเดีย และมูลนิธิฯ สนับสนุน การเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการฯ มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างเยาวชนผ่านกิจกรรมทางวิชาการ วัฒนธรรมและศิลปกรรม คณะดังกล่าวประกอบด้วยนักเรียนยุวทูตฯ 10 คน ครูผู้ดูแล 2 คนจาก 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด (กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ศรีสะเกษ นครพนม ยะลา ปัตตานี ระยองและจันทบุรี) ระดับชั้นเรียน ประถมปีที่ 6 – มัธยมปีที่ 3 อายุเฉลี่ย 11-14 ปี คัดเลือกมาจากโรงเรียนในเครือข่าย- ยุวทูตความดี เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 17 สิงหาคม 2558 โดยคณะนักเรียนจากอินเดียกำหนดเยือนไทยภายในธันวาคม 2558

ก่อนออกเดินทาง คณะยุวทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ที่กระทรวงฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยือน และรับข้อคิดในการเข้าถึงประเทศอินเดียผ่านวัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คน พิพิธภัณท์การเรียนรู้ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างหลายหลายที่มีอยู่

 สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานกำหนดการให้คณะยุวทูตความดีฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Anil Wadhwa ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมโรงเรียน Sadar Patel Vidyalaya (SPV. School) และจัดนักเรียนอินเดียมาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนยุวทูตฯ รวมทั้งจัดให้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญบ่งบอกถึงอารยธรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เช่น ทำเนียบประธานาธิบดีราษฏร์ปติภวัน พิพิธภัณท์- การเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรม บุคคลสำคัญ(มหาตมะ คานธี) และศิลปะสมัยใหม่ วัดพุทธ ฮินดูและบาไฮ อนุสรณ์สถานที่เป็นสัญญาลักษณ์เช่น เสาอโศก หอสูงกุตับมีนาร์ รวมทั้งทัชมาฮาลและป้อมอักราฯลฯ

โครงการดังกล่าว เป็นความริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดฮี และเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต กับมูลนิธิฯ ที่ร่วมกันเสริมสร้างเยาวชนไทยให้มีความเข้มแข็ง ก้าวทันโลกและสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียม อันทำให้โครงการลักษณะนี้มีประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ ยุวทูตฯ ได้มีกำลังใจที่จะเป็นเยาวชนคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเยือนฯ บรรลุผลตามเป้าหมาย

keyboard_arrow_up