Skip to main content

รอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

25 สิงหาคม 2563
ผู้เข้าชม 1,982

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามโครงการ บัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4/2563

โรงเรียนอนุบาลระยอง เป็นโรงเรียนนำร่องของยุวทูตความดีในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งมีนักเรียนและครูได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ จำนวน 8 คน ในประเทศมาเลเซีย เยอรมนี อินเดีย มณฑลกวางตุ้ง สปจ. กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ และคณะ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลระยอง และศิษย์เก่ายุวทูตความดี นายพชร อุ่นเจริญ ยุวทูตความดีปี 2558 (เยือนมาเลเซียและเยอรมนี) ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และเด็กชายปราชญ์ อำพนธ์ ยุวทูตความดี ปี 2563 (เยือนสิงคโปร์) ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนวัดซากลูกหญ้า วัดห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงเรียน ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ กับมูลนิธิฯ มายังต่อเนื่อง รวมทั้งมอบแนวทางการสร้างเยาวชนอันเป็นไม้อ่อนสำคัญของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยต้องมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึก อันจะนำไปสู่การตั้งใจทำต่อไป

อนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ โครงการยุวทูตความดีกับคนเก่งอนุบาลระยอง ทำดีเพื่อพ่อ ตามคำพ่อสอน เจาะเกาะติดคณิต O-net และการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก เป็นต้น

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระ

คณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ             ในโอกาสนี้ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะด้านจิตอาสาของนักเรียน ขอให้นำความดีที่ทำไปเผยแพร่สู่เยาวชนคนอื่น ๆ และให้สร้างเครือข่ายในการทำความดีให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และขอให้ยุวทูตฯ หมั่นศึกษาหาความรู้ มีวินัย มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไป

keyboard_arrow_up