Skip to main content

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 219

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นผู้แทนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิ ยุวทูตความดี และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,910 คน  เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ในปี 2557  โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพิษณุโลกในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 26 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังคุณธรรมจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีทั้งสิ้น 2,548 คน รวมทั้งมีนักเรียนจำนวน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2558

ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและคณะ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนศิษย์เก่ายุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รวมถึง โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  โรงเรียนวัดบ้านมุง  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการฯ กับมูลนิธิฯ มายังต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะต่างเห็นพ้องว่า โครงการยุวทูตความดีฯ ที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงควรสานต่อการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง และสร้างโอกาสในการพัฒนาโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมต่อไปอย่างยั่งยืน

อนึ่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและหนังสือที่เป็นประโยชน์จากมูลนิธิยุวทูตความดีให้แก่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ ผลงานความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 จิตอาสา คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ นวัตกรรม 3 ป. ปลูก ปลุก ปรับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่องแสงเยาวชนคนดี เป็นต้น

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระ

คณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ             ในโอกาสนี้ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะด้านจิตอาสาของนักเรียน ขอให้นำความดีที่ทำไปเผยแพร่สู่เยาวชนคนอื่น ๆ และให้สร้างเครือข่ายในการทำความดีให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และขอให้ยุวทูตฯ หมั่นศึกษาหาความรู้ มีวินัย มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไป

keyboard_arrow_up