Skip to main content

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 กันยายน 2565
ผู้เข้าชม 347

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นผู้แทนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิ ยุวทูตความดี และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,910 คน  เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ในปี 2557  โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพิษณุโลกในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 26 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังคุณธรรมจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีทั้งสิ้น 2,548 คน รวมทั้งมีนักเรียนจำนวน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2558

ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและคณะ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนศิษย์เก่ายุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รวมถึง โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  โรงเรียนวัดบ้านมุง  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการฯ กับมูลนิธิฯ มายังต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะต่างเห็นพ้องว่า โครงการยุวทูตความดีฯ ที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงควรสานต่อการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง และสร้างโอกาสในการพัฒนาโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมต่อไปอย่างยั่งยืน

อนึ่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและหนังสือที่เป็นประโยชน์จากมูลนิธิยุวทูตความดีให้แก่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ ผลงานความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 จิตอาสา คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ นวัตกรรม 3 ป. ปลูก ปลุก ปรับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่องแสงเยาวชนคนดี เป็นต้น

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up