Skip to main content

Tag : ประเทศญี่ปุ่น

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 (ปี 2560)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน–9 ตุลาคม 2560 โครงการดังกล่าว จัดเป็นรุ่นที่ 2 ด้วยความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 (ปี 2559)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาการ่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 5 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด

keyboard_arrow_up