Skip to main content

Tag : โครงการผู้อุปถัมภ์

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน อนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนเอกชัย โดยมี นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และฯพณฯ นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ร่วมกับสถานทูตจีน และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยกับโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

สถานเอกอัครราชทูตเคนยา ประจำประเทศไทย ได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

keyboard_arrow_up