โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม

30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558


คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม

              คณะยุวทูตความดีจำนวน 37 คน นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี เดินทางไปเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินปี 2557 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ 26 คน ครู 7 คน ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 26 โรงเรียน ใน 21 จังหวัดภาคอิสาน และ 2 จังหวัดภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10-15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา 

              การเยือนครั้งนี้ คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงฮานอย จำนวน 4 แห่ง โรงเรียน Kim Lien Primary School, Nghia Tan Secondary School, Gia Thuy Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ ทันสมัย มีประวัติรางวัลการแข่งขันระดับชาติเชิงวิชาการ หลากหลายสาขา จำนวนนักเรียน 3,500 – 1,200 คน และ Doan Thi Diem Primary School โรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย (3,100 คน) นักเรียนมีความโดดเด่นในเรื่องทักษะเชิงภาษา คณะยุวทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสานไมตรีจิตมิตรภาพกับนักเรียนเวียดนามจากโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ คณะยุวทูตได้มีโอกาสแสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงภาษาเวียดนาม การแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอิสาน(โหวต) รวมทั้งคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนยังได้แสดงความพร้อมที่จะให้การต้อนรับคณะนักเรียนเวียดนามที่จะมาแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนประเทศไทยด้วย 
 
              เยาวชนยุวทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ สุสานโฮจิมินห์ อ่าวฮาลอง พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า วิหารวรรณกรรมและมหาวิทยาลัยแห่งแรกฯลฯ เยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ ที่ทำเนียบ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิด เรียนรู้ที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง ฝึกฝนคุณลักษณะที่จะนำพาสู่ความสำเร็จในชีวิต อาทิความขยัน อดทนและหมั่นเพียรในการศึกษา อย่างมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดี 

              โครงการยุวทูตความดีเยือนเวียดนามประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตมีความมุ่งมั่น ผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นเยาวชนคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้น ต่อไปผู้เข้าชม 19426 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย