โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

5 - 12 สิงหาคม 2561

          มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561 คณะ 30 คนนำโดยผอ.มูลนิธิฯ ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 19 คน ครู 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน จาก 14 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

          มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้ากรมเอเชียตะวันออก มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในต่างแดน เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ประสบการณ์ให้แก่เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยือนฯ ได้รับรู้ด้วย

         
 ในการเยือนครั้งนี้ คณะยุวทูตความดี ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจักร บุญ-หลง ซึ่งได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯขอให้ตระหนักรู้ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ทำอยู่ และให้พยายามเพื่อที่จะพัฒนาก้าวต่อไป

         
 ที่กรุงเนปิดอ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. เมียว เต็ง จี (H.E. U Myo Thein Gyi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา พร้อมทั้งอธิบดีกรมประถมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของ เมียนมา ทำให้คณะได้เรียนรู้ว่า รัฐบาลเมียนมาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระบบ 5 : 3 : 3) เรียนฟรีรวม 11 ปี พร้อมสนับสนุนการเรียนภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อย และการเรียนด้านอาชีวศึกษา ฯลฯ

         
 คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงย่างกุ้ง กรุงเนปิดอ และเมืองมัณฑะเลย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

          - โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่1 เขตดากอง กรุงย่างกุ้ง (No. 1 Basic Education Middle School) โดยมี ผอ. โอมาร์ ต่วย (Ohma Htwe) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนนักเรียน 2,396 คน มีชื่อเสียงทางการแข่งขันงานศิลปะ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย

          - โรงเรียนมิตรภาพ ไทยเมียนมา เมืองปิ่นมะนา กรุงเนปิดอ (Thailand – Myanmar Friendship School) โดยมี ผอ. ซาบาย ข่าย (Sabai Khaing) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีจำนวนนักเรียน 200 คน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นใน ปี 2536 และต่อมาในปี 2556 ได้เป็นโรงเรียนมิตรภาพ ในโอกาสครบรอบ 65 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนดังกล่าวไว้ ในพระราชูปถัมภ์ภายใต้โครงการโรงเรียนพระราชทาน ในเดือน ตุลาคม 2558 ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้สร้างอาคารเรียนให้ 2 หลัง และสนามเด็กเล่น 1 แห่ง ซึ่งได้ส่งมอบ อย่างเป็นทางการให้แก่โรงเรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

          - โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ 7 เขตชาน เอย์ ตาร์ ซาน เมืองมัณฑะเลย์ (No.7 Basic Education Middle School, Chan Aye Thar Zan) โดยมี ผอ. โชว มาร์ จี (Cho Mar Gyi) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียน 1,032 คน นักเรียนทั้งสองประเทศได้ร่วมทำกิจกรรมการวาดภาพ ความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปี ไทย – เมียนมา และแลกเปลี่ยนรูปวาดกัน

         
 คณะยังได้เยี่ยมชม ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ เมืองมัณฑะเลย์ (The University of Foreign Languages : MUFL) มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษากว่า 2,000 คน และในภาควิชาภาษาไทย เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 200 คน โดยมีดร.ติ้นท์ ติ้นท์ (Dr. Tint Tint) อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนยุวทูตฯ ได้ทำกิจกรรมถอดรหัสภาษา ผ่านบทเพลงและเกมส์ใบ้คำ รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน ร่วมกับพี่นักศึกษาเมียนมา

         
 คณะยุวทูตได้มีโอกาสแสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงไทย อังกฤษ และเมียนมา สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก และมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับนักเรียนและนักศึกษาเมียนมา นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ

         
 คณะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดมหามัยมุนี วัดกุโสดอ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงย่างกุ้ง และกรุงเนปิดอ ฯลฯ

         
 โครงการยุวทูตความดีเยือนเมียนมา ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คณะยุวทูตความดี ได้พัฒนาตนเองและมุ่งมั่นที่จะก้าวให้ทัดเทียมกับตัวอย่างที่ได้พบเห็น นับเป็นการเปิดมุมมองของการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองฝ่าย อันอาจนำไปสู่การติดต่อแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ที่จะมีระหว่างกันในอนาคต


ผู้เข้าชม 6153 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย