โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

          มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 คณะ 40 คน นำโดย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 27 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 15 จังหวัด ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่จัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

           มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง ซึ่งกรมเอเชียตะวันออก นำโดย ผอ.จิรัสยา พีรานนท์ ได้มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา และความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต เก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เท่าทันและทัดเทียมเยาวชนประเทเทศเพื่อนบ้าน

         
  อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวให้โอวาทยุวทูตความดีว่า ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาทำให้มีอาชีพตามที่ตั้งใจไว้ พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงบทบาทของยุวทูตความดี ในการสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอุรีรัชต์ เจริญโต กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ เป็นโอกาสดีที่ทุกคนได้มา ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเอง ทำให้ดีที่สุดอย่างไม่ย่อท้อ ให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะทุกคนคือเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า

         
  คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในนครโฮจิมินห์ 2 แห่ง และภาควิชาภาษาไทย คณะตะวันออกศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

          - โรงเรียนมัธยมต้น เลือง ดิ่นห์ กั๋ว (Loung Dinh Cua Secondary School) โดยมี ผอ. เจิ่น วัน ติ๊นห์ (Tran Van Tinh) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีนักเรียนจำนวน 1,000 คน คณะยุวทูตความดีและนักเรียนเวียดนาม ได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างกัน คือ การวาดภาพระบายสีต้นไม้แห่งสันติภาพด้วยนิ้วมือ การละเล่นพื้นบ้าน ของเวียดนาม อาทิ ปิดตาตีลูกโป่ง รำกระทบไม้ และการสร้างงานหัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ เช่น สานปลาตะเพียน จากก้านมะพร้าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรมผ่านการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองของนักเรียนเวียดนาม และการขับร้องเพลงภาษาไทย – อังกฤษ และเวียดนาม ของนักเรียนยุวทูต ได้สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก 

          - โรงเรียนมัธยมต้น โง เติ๊ด โต๊ (Ngo Tat To Secondary School) โดยมี ผอ. ด่าว บ๊า เกื่อง (Dao Ba Cuong) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวน 2,200 คน คณะยุวทูตได้นำเสนอเรื่อง สยามเมืองยิ้ม เพื่อสร้างความรู้จักเมืองไทย และกิจกรรมจิตอาสาของยุวทูตความดี ที่ทำก่อนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสองฝ่าย ยังได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างกัน คือ แข่งขันศัพท์ภาษาอังกฤษ หัตถกรรมประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นสร้อยข้อมือและพวงกุญแจ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย - เวียดนาม โดยนักเรียนทั้งสองฝ่าย ได้เรียนรู้และลิ้มรส ขนมคาว – หวาน ของแต่ละประเทศ

         
  จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึก ช่องทางการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างนักเรียน นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ

          - ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities : USSH) นครโฮจิมินห์ วิทยาเขตถูดื้ก (Thu Duc) มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษากว่า 22,000 คน ในภาควิชาภาษาไทย เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 100 คน โดยมีดร. ฟาน ถั่น ดิ่นห์ (Dr. Phan Thanh Dinh) รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ และคณะนักเรียน ยุวทูตฯ ได้นำเสนอ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางที่ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และร่วมกันทำกิจกรรมวาดภาพความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม และขับร้องเพลง ร่วมกับพี่นักศึกษาเวียดนาม คณะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตคนเวียดนาม จากสถานที่ต่างๆ ที่ไปเยี่ยมเยือน ใน 4 เมือง คือ ดานัง เว้ ฮอยอัน และนครโฮจิมินห์

          - เมืองดานัง คณะได้เยี่ยมชม วัดหลินอึ๊ง ภูเขาหินอ่อน พิพิธภัณฑ์นครดานัง ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเวียดนามซึ่งมีชนเผ่าต่างๆ มาร่วมสร้างประเทศ และผ่านการเป็นเมืองขึ้นของจีนและฝรั่งเศส รวมถึงการสู้รบกับสหรัฐอเมริกาในสงคราม พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม หรืออาณาจักรจามปา อาณาจักรโบราณก่อตั้งในพุทธศตวรรษที่ 7 ปัจจุบันคือบริเวณ เมืองเว้ มีการตั้งแสดงแหล่งกำเนิดของอารยธรรม ของยุคสมัย และประติมากรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิต และความเชื่อศรัทธาของชาวจาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมหุบเขาศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน ที่ชาวจามปา ใช้เป็นศาสนาสถานตามความเชื่อของศาสนาฮินดู รวมทั้งศึกษา เมืองฮอยอัน เมืองโบราณอายุกว่าสามร้อยปี และเมืองเว้ เมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณ และวัดเทียนมู่ ซึ่งทั้งสองเมืองได้รับการบันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ รวมถึง นครโฮจิมินห์ ที่คณะได้เยี่ยมชม อุโมงค์กู๋จี เพื่อเรียนรู้การต่อสู้กับสหรัฐในช่วงสมัยสงครามเวียดนาม

          โครงการยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนร่วมมือ จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย เยาวชนยุวทูตฯ ได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ และส่งเสริมให้คณะยุวทูตฯ ได้พัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างไกล ด้วยการเรียนรู้อย่างเทียบเคียง และคัดเลือกสิ่งที่จะนำไปต่อยอดเผยแพร่ สู่การปฏิบัติในโรงเรียน และชุมชนของตน ต่อไป


ผู้เข้าชม 8142 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย