ต้นกล้าความดี

โครงการร้อยดวงใจ รักษ์เจ้าพระยา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

           โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมกับ โรงเรียนภาคีในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนพลับพลาไชย และโรงเรียนอนุบาลปรินายก ดำเนินโครงการ "ร้อยดวงใจ รักษ์เจ้าพระยา พัฒนาสิ่งแวดล้อม" ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 เพื่อสร้างเยาวชนคนดีมี จิตสำนึกในการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยา โดยไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้นักเรียนและชุมชนร่วมกันรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาแหล่งน้ำใกล้บ้าน

          โครงการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 102 คน จากทั้ง 4 โรงเรียน โดยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สวนนาครา-ภิรมย์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีการบรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกันภายใต้หัวข้อ "รักษ์เจ้าพระยา พัฒนาชุมชน" ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา สาเหตุที่ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเสื่อมโทรมลงในปัจจุบัน แนวทางวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือการควบคุมป้องกันไม่ให้แม่น้ำเจ้าพระยาเสื่อโทรม และบทบาทของตนเองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณชุมชนท่าเตียน

           การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำแก่เยาวชน ปลูกฝังให้รักชุมชนของตนเอง และเติบโตเป็นเยาวชนผู้รักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต


ผู้เข้าชม 5484 คน

« ย้อนกลับ