Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในสิงคโปร์ อาทิ The Arts House อาคารแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ อนุสาวรีย์รูปปั้นช้างสำริดที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่สิงคโปร์ และรูปปั้น Sir Stamford Raffles ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์สมัยใหม่

ผู้เข้าชม 9
keyboard_arrow_up