Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลามเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านทูตวันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัคราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ณ สถานเอกอัคราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ในโอกาสนี้ ท่านทูตได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับประเทศบรูไนและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะยุวทูตความดี

ผู้เข้าชม 5
keyboard_arrow_up