Skip to main content

ความประทับใจของยุวทูตความดี ในการเข้าเยี่ยมคารวะท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และการรับโอวาทจากท่านอธิบดีกรมสารนิเทศ

ผู้เข้าชม 9
keyboard_arrow_up