Skip to main content

ยุวทูตออนแอร์สัมภาษณ์น้องแก้ม (นักเรียนพระราชทาน)

ผู้เข้าชม 180

น้อง ๆ ยุวทูตความดีคนไหนอยาก “ก้าวสู่เส้นทางนักเรียนรางวัลพระราชทาน” จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ? โปรดรับชมการสัมภาษณ์ น้องแก้ม เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยินดี ยุวทูตความดี คนเก่ง ที่ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2562

keyboard_arrow_up