Skip to main content

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

ผู้เข้าชม 120

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ยุวทูตความดีเป็นแรงผลักดันให้เรา ทำความดี และส่งเสริมให้มีประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตต่อไป หนูขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้หนูได้รับประสบการณ์ดี ๆ

เด็กหญิงสกาวเดือน มาเชียงผา
โรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์มูลนิธิยุวทูตความดีทำให้เด็กต่างจังหวัดอย่างผมมีโอกาส ได้ไปเยือนประเทศลาว ซึ่งทำให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศลาว ผมคิดว่ามูลนิธิยุวทูตความดีนั้น เป็นมูลนิธิที่ไห้โอกาสกับเด็กต่างจังหวัดได้ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ ในต่างประเทศและในประเทศ

เด็กชายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จังหวัดพิษณุโลกการที่ได้เข้ามาเป็นยุวทูตความดีนั้น มันทำให้กระผมรู้หลายๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างมากมาย มันสร้างศักยภาพในตัวของผม กระผมจะเก็บคำว่า ยุวทูตความดีไว้ในใจผมตลอดไป

นายวัชรพล สาสี
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญหนูรู้สึกดีใจและประทับใจมาก ที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ได้ทั้งความรู้ ได้อะไรต่าง ๆ มากมาย ได้มาเจอเพื่อน ๆ ที่น่ารัก คุณครูที่ใจดี และในชีวิตของหนูหนูก็ไม่คิดว่า หนูจะได้ไปดูอะไรใหม่ที่อยู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้าน ของเรานี่เองหนูได้ไปเจออะไรใหม่ สิ่งใหม่สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เด็กหญิงจิตตานันทิ์ ธรรมรังษีธาดา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลยโครงการยุวทูตความดี เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ อยากจะขอบคุณในเรื่องทุกเรื่องที่มูลนิธิฯได้สั่งสอนมา โครงการยุวทูตความดีไม่ได้เป็นแค่โครงการทั่วๆ ไป แต่เป็นโครงการที่ขัดเกลาคนเก่ง ให้เก่งไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องจิตใจและการกระทำ

เด็กหญิงจิดาภา อรรคสังข์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมผมรู้สึกได้รับความรักตั้งแต่เริ่มได้เข้าไปอยู่ค่ายยุวทูตความดี ในค่ายทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย ทำให้ผมรู้จักความพอเพียงตามรอยพ่อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสานต่อ และใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

นายกฤษณะ ชินดา
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญดีใจและภาคภูมิใจเป็นยุวทูตความดี เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ เพราะยุวทูตความดีนั้นได้รับการอบรมและฝึกฝนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

เด็กชายสนธภัทร ทีฆาวงค์
โรงเรียนวรนคร จังหวัดน่าน

ปณิธานยุวทูตฯ

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2563

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่นำประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี เด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หนูจะยึดมั่นในการทำความดี โดยจะทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำความดีสู่ผู้อื่นเสมอ หนูพึงระลึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและประเทศชาติ จะทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ มีการดำเนินชีวิตชีวิตที่ดี ยึดถือคำสอนของพ่อหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการประหยัดอดออม ขยันพึ่งพาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กชายวิภู พรมใจ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี และจะเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านการปฏิบัติตัวและการทำความดีสู่ผู้อื่น และจะตั้งมั่นแนะนำโดยการชี้แนะให้ผู้อื่นคิดดีทำดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญยิ่งขึ้น เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มีความดีอยู่ในจิตใจ ทำความดีกับผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดินและไม่คิดคดโกง ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้รู้หลักคำสอนของพ่อหลวง รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี หนูตั้งมั่นว่า หนูจะนำความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะทำความดีสู่ผู้อื่น กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินไทย รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติ  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซื่อสัตย์ ทำอาชีพสุจริต  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สำคัญที่สุดคือ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานที่ตนเองฝันไว้ เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ให้สมกับการที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีสู่คนรอบข้าง กตัญญูและไม่คดโกงต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และรักษาธรรมชาติ เด็กหญิง กานต์ชนิต นิลพันธุ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน เด็กหญิง ชนัดดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยุวทูตความดีจะต้องทำตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีต่อผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิง ธนภร เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่ดีทั้งการคิด การพูด และการกระทำ จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เด็กหญิง ธามธิดา วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

keyboard_arrow_up