Skip to main content

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

ผู้เข้าชม 93

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา


รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นยุวทูต เพราะเป็นตัวแทนของเยาวชน ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่น ได้พบปะและรู้จักเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์อ่อง
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์ผมรู้สึกประทับใจ มีความสุขและปลาบปลื้มที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ยุวทูตความดี” ทำให้ผมรู้สึกว่า การที่เราตั้งมั่นประพฤติตน ย่อมมีคนยอมรับ และส่งเสริมให้เราเป็นคนดีครับ

เด็กชายณัฐพล สมัครการ
โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) จังหวัดลพบุรีผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นยุวทูตความดี ไปเยือนศรีลังกา ได้รับความรัก ความเมตตา จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ได้รู้จักเพื่อนที่ดีๆ ทำให้ผมตั้งปณิธานว่าจะพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จิตใจดีงาม มีความเสียสละ สามัคคี และช่วยเหลือสังคม ได้รับประสบการณ์ดีมาก

เด็กชายศิวัช บุญมี
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการยุวทูตความดี เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ยุวชนทุกคนเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

เด็กหญิงธนรรชพรรณ คำทะเนตร
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนครยุวทูตความดีเป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ผมการได้เห็นและการสัมผัสจากประสบการณ์จริง เกิดการเรียนรู้อย่างถาวรและยืนนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้รู้ถึงประวัติของระ พุทธศาสนาอย่างแท้จริง

เด็กชายนภัสกร สีวิจี๋
โรงเรียนบ้านปวง จังหวัดลำพูน“ยุวทูตความดี” คำนี้มีความหมายในตัวอยู่แล้ว การที่หนูได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี จึงเกิดความรู้สึก ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นก่อนที่หนูจะทำอะไร หนูได้ตระหนักถึงคำนี้อยู่เสมอ อย่างน้อยความรู้สึกต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หนูจึงจะตัดสินใจทำในสิ่งนั้น นอกจากนี้แล้ว ยุวทูตความดียังได้ให้โอกาส อย่างมากมายกับหนู ไม่ว่าจะเป็นโครงการเยาวชนรู้คุณแผ่นดินและค่ายธรรมะ ทำให้หนูได้ประสบการณ์มากมายที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาวนรินทร ใจไว
โรงเรียนคำบงพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมาก ได้ทำความดีกับผู้อื่น ทำแล้วมีความสุข ซึ่งทุกคนสามารถเป็นยุวทูตความดีได้ทุกคน แต่ผมนั้นผมถือว่าเป็นโอกาสที่ได้รับมาและผมจะรักษาโอกาสนี้ตลอดไป

เด็กชายอนุชา บุญถิ่น
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตากข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกจากคุณครูให้ไปร่วมกิจกรรมยุวทูตความดี ที่ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเพื่อน ๆที่มาจากหลาย ๆ จังหวัด หนูเองก็มีความมุ่งมั่นโดยส่วนตัวว่า จะต้องเป็นหนึ่งในการคัดเลือก ตัวแทนยุวทูตความดีเดินทางไปประเทศศรีลังกา เพราะหนูคิดว่า การเป็นยุวทูตความดีเป็นการสร้างความตระหนักให้กับตัวเราว่า ต้องเป็นเด็กดี และสามารถชักชวนเพื่อน ๆ ให้ทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อครอบครัวของตนเอง และต่อประเทศอันเป็นที่รักของเรา

เด็กหญิงนัทธมน อั้นใจเอก
โรงเรียนวัดบ้านฉาง จังหวัดระยองประทับใจที่มีโครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่อย่างกระผม ซึ่งกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมนับว่า เป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ กลุ่มคน ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และทำให้กระผมรู้และระลึกอยู่ในใจเสมอว่า การทำความดีไม่ต้องมีคนเห็น ไม่ต้องมีคนชม หากถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำเราต้องทำทันทีไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้

เด็กชายบริภุต ดาราเย็น
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

ปณิธานยุวทูตฯ

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2563

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่นำประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี เด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หนูจะยึดมั่นในการทำความดี โดยจะทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำความดีสู่ผู้อื่นเสมอ หนูพึงระลึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและประเทศชาติ จะทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ มีการดำเนินชีวิตชีวิตที่ดี ยึดถือคำสอนของพ่อหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการประหยัดอดออม ขยันพึ่งพาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กชายวิภู พรมใจ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี และจะเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านการปฏิบัติตัวและการทำความดีสู่ผู้อื่น และจะตั้งมั่นแนะนำโดยการชี้แนะให้ผู้อื่นคิดดีทำดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญยิ่งขึ้น เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มีความดีอยู่ในจิตใจ ทำความดีกับผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดินและไม่คิดคดโกง ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้รู้หลักคำสอนของพ่อหลวง รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี หนูตั้งมั่นว่า หนูจะนำความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะทำความดีสู่ผู้อื่น กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินไทย รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติ  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซื่อสัตย์ ทำอาชีพสุจริต  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สำคัญที่สุดคือ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานที่ตนเองฝันไว้ เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ให้สมกับการที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีสู่คนรอบข้าง กตัญญูและไม่คดโกงต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และรักษาธรรมชาติ เด็กหญิง กานต์ชนิต นิลพันธุ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน เด็กหญิง ชนัดดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยุวทูตความดีจะต้องทำตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีต่อผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิง ธนภร เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่ดีทั้งการคิด การพูด และการกระทำ จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เด็กหญิง ธามธิดา วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

keyboard_arrow_up