Skip to main content

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

ผู้เข้าชม 75

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


มูลนิธิยุวทูตความดีส่งเสริมให้เยาวชนได้ประโยชน์ต่อสังคม มีความคิดที่กว้างไกล มีความรอบรู้ และปรับตัวเข้ากับโลกในปัจจุบันได้ดี ทำให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคนมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำความดี และพวกเราทุกคนก็จะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และนำไปพัฒนาประเทศ ต่อไป

นางสาวอริศรา เลิศบุษกร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการยุวทูตความดีเป็นโครงการที่ดีมากเพราะทำให้ผมได้รับความรู้ เรื่องต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ประสบการณ์ตรงจากการไปเยี่ยมเยือนประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ผมมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตผม

เด็กชายชัยชนะ เอี่ยมสำอางค์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมานา) จังหวัดเพชรบุรีผมรู้สึกประทับใจยุวทูตความดีมาก เพราะทำให้ผมได้เจอเพื่อนที่ดี ได้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย เกิดความรักบ้านเกิด รักประเทศชาติ และสามารถมีแนวทาง ในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้

เด็กชายชาญสวัสดิ์ แสงทอง
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัยความรู้สึกต่อยุวทูตความดีที่ผมอยากจะบอก คือ ผมรู้สึกภูมิใจที่สามารถก้าวมาถึงขั้นนี้ได้ เพราะยุวทูตความดี เป็นโครงการระดับชาติ และคนที่จะเป็นยุวทูตความดีได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีโอกาสอีกด้วย ผมยังรู้สึกดีต่อชาติ อีกด้วย เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชน ที่ได้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดิน ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูต่อชาติบ้านเมือง และคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูผม

เด็กชายไทธรรม์ ถาวรวงศ์
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีการที่หนูได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี 1 ใน 22 คนทั่วประเทศ ไปเยือนอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ และสานมิตรไมตรีระหว่างยุวทูตไทยกับยุวทูตอินโดนีเซีย หนูมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่จะเป็นยุวทูตความดีได้จะต้องมีความพร้อม ทั้งสติปัญญา ร่างกายความสามารถ ทักษะทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยุวทูตทุกคนที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสานต่อ ในโครงการยุวทูตความดีได้ โดยเริ่มจากครอบครัว ไปสู่โรงเรียน และไปสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสวัสดิการ
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีหนูรู้สึกภูมิใจในโอกาสของตัวเองที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี โครงการนี้ให้ประสบการณ์ในชีวิตและความทรงจำอื่น ๆ อีกมากมาย ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ได้แบ่งปันหลาย ๆ อย่าง ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้พวกเราได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่อินโดนีเซีย ซึ่งหนูคิดว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนมาก ๆ และความรู้สึกที่หนูมีต่อยุวทูตความดีคือ คิดถึงคนร่วมกันอยู่ในครอบครัวใหญ่และรู้สึกผูกพันต่อกันมาก

เด็กหญิงศุภากร แสงจันทึก
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

ปณิธานยุวทูตฯ

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2563

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่นำประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี เด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หนูจะยึดมั่นในการทำความดี โดยจะทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำความดีสู่ผู้อื่นเสมอ หนูพึงระลึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและประเทศชาติ จะทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ มีการดำเนินชีวิตชีวิตที่ดี ยึดถือคำสอนของพ่อหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการประหยัดอดออม ขยันพึ่งพาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กชายวิภู พรมใจ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี และจะเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านการปฏิบัติตัวและการทำความดีสู่ผู้อื่น และจะตั้งมั่นแนะนำโดยการชี้แนะให้ผู้อื่นคิดดีทำดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญยิ่งขึ้น เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มีความดีอยู่ในจิตใจ ทำความดีกับผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดินและไม่คิดคดโกง ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้รู้หลักคำสอนของพ่อหลวง รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี หนูตั้งมั่นว่า หนูจะนำความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะทำความดีสู่ผู้อื่น กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินไทย รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติ  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซื่อสัตย์ ทำอาชีพสุจริต  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สำคัญที่สุดคือ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานที่ตนเองฝันไว้ เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ให้สมกับการที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีสู่คนรอบข้าง กตัญญูและไม่คดโกงต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และรักษาธรรมชาติ เด็กหญิง กานต์ชนิต นิลพันธุ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน เด็กหญิง ชนัดดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยุวทูตความดีจะต้องทำตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีต่อผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิง ธนภร เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่ดีทั้งการคิด การพูด และการกระทำ จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เด็กหญิง ธามธิดา วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

keyboard_arrow_up