Skip to main content

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2556

ผู้เข้าชม 94

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย


โครงการนี้ เป็นโครงการที่ทำให้ผมมีความคิดใหม่ ๆ ขยายโลกความคิดเห็นของผม เป็นโครงการที่สานต่อประสบการณ์ของผมและทำให้ผมได้พัฒนาตัวเอง

เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินตร์
โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงาผมรู้สึกดีใจที่ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากยุวทูตฯ และรู้สึกโชคดีที่ได้คัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เด็กชายอับดุลฮาลีม อูโดะ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสโครงการยุวทูตความดีทำให้หนูและทุก ๆ คน ได้รู้ว่าหนูควรจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเกิด โดยการทำความดีแก่ตนเองและสังคมได้เห็นความสำคัญของความสามัคคีของคนในชาติ

เด็กหญิงจิตรสินี จิตราวุธ
โรงเรียนวัดจอมไตร จังหวัดตรังรู้สึกภูมิใจในการได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนจนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยุวทูตความดี เยือนมาเลเซีย สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย และที่สำคัญได้เพื่อนใหม่ ๆ ที่จริงใจต่อเราด้วย

เด็กหญิงเพชร ณ สุนทร
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานีหนูรู้สึกดีใจที่มีค่าย “ยุวทูตความดี” เพราะเป็นค่ายที่ทำให้ หนูได้พบมิตรภาพดี ๆ กับเพื่อนใหม่ ๆ ในต่างจังหวัดและในประเทศมาเลเซีย ค่ายนี้สนุก และได้ความรู้มากมายกับสถานที่ที่เราไม่เคยไป เช่น พิพิธภัณฑ์ของชาวปรานากันคือ คฤหาสน์ของกัปตันชาวจีนที่ได้แต่งงานกับชาวมาเลเซีย

เด็กหญิงโนรลีซา ไชยศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูลหนูรู้จักโครงการยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดินเมื่อหลายปีที่แล้ว โดยที่มีรุ่นพี่ของหนูได้เข้ากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้หนูยังได้รู้จัก ยุวทูตความดีจากบทเพลงที่คุณครูเปิดให้ฟังทุกเช้า ตอนพวกเราทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ และในปีนี้ที่หนูได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการยุวทูตความดีรู้คุณแผ่นดิน หนูได้เข้าค่ายอบรมหลายวันทำให้หนูได้รู้จักมูลนิธิยุวทูตความดี มากยิ่งขึ้น ยุวทูตความดีได้เปิดโลกทัศน์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีเพื่อนในจังหวัดเดียวกัน เพื่อนต่างจังหวัด และต่างประต่างประเทศทำให้หนูมีความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการปรับตัวเกี่ยวกับการอยู่กับเพื่อน อยู่ร่วมกับคุณครูหนูมีความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

เด็กหญิงกฤษติกา กาธิกาศ
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้อยู่ใน โครงการยุวทูตความดี และสามารถสร้างสัมพันธไมตรี กับเพื่อน ๆ ได้ดี ทำให้เรารู้จักการให้ มากกว่าการรับ

เด็กหญิงอิษฎา แดงเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลารู้สึกชอบมูลนิธิยุวทูตความดีมาก เพราะเปิดโอกาสให้เด็กในที่ห่างไกลได้รับโอกาสรับความรู้ และมีประสบการณ์ที่หาได้ยากในชีวิตและ ภูมิใจในการเป็นยุวทูตความดี เป็นผู้เผยแพร่ตัวอย่าง ของความดีที่นำมาใช้ในโรงเรียนต่อไป

เด็กชายนวพร สงวนที่
โรงเรียนบ้านคลองโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปณิธานยุวทูตฯ

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2563

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่นำประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี เด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หนูจะยึดมั่นในการทำความดี โดยจะทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำความดีสู่ผู้อื่นเสมอ หนูพึงระลึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและประเทศชาติ จะทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ มีการดำเนินชีวิตชีวิตที่ดี ยึดถือคำสอนของพ่อหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการประหยัดอดออม ขยันพึ่งพาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กชายวิภู พรมใจ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี และจะเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านการปฏิบัติตัวและการทำความดีสู่ผู้อื่น และจะตั้งมั่นแนะนำโดยการชี้แนะให้ผู้อื่นคิดดีทำดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญยิ่งขึ้น เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มีความดีอยู่ในจิตใจ ทำความดีกับผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดินและไม่คิดคดโกง ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้รู้หลักคำสอนของพ่อหลวง รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี หนูตั้งมั่นว่า หนูจะนำความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะทำความดีสู่ผู้อื่น กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินไทย รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติ  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซื่อสัตย์ ทำอาชีพสุจริต  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สำคัญที่สุดคือ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานที่ตนเองฝันไว้ เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ให้สมกับการที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีสู่คนรอบข้าง กตัญญูและไม่คดโกงต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และรักษาธรรมชาติ เด็กหญิง กานต์ชนิต นิลพันธุ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน เด็กหญิง ชนัดดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยุวทูตความดีจะต้องทำตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีต่อผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิง ธนภร เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่ดีทั้งการคิด การพูด และการกระทำ จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เด็กหญิง ธามธิดา วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

keyboard_arrow_up