Skip to main content

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

ผู้เข้าชม 80

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


หนูรู้สึกว่าการเป็นยุวทูตความดีนั้นไม่ง่าย กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ต้องแสดงความกล้าหาญ ความดี ความเก่ง และยังต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่ขาดไม่ได้คือ ความมุ่งมั่น

เด็กหญิงสุกัญญา ไชยพันโท
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรีการที่หนูได้เป็นยุวทูตความดีนั้น หนูตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ถ้าความกล้าอย่างนี้อยู่ในตัวเรา เราจะมีโอกาสได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าคนอื่น

เด็กหญิงชนัญชิดา พันแต้ม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้สึกดีที่ได้มาเป็นยุวทูตความดีไม่ง่ายเลย ฃ เพราะพวกผมกว่าจะมาอยู่ ณ จุดนี้ได้ ต้องผ่านอะไรหลายอย่าง และผมจะมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเอง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เด็กชายตรีทเศศ ปาระมีสา
โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตากรู้สึกภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นยุวทูตความดี เพราะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องการดำรงชีวิต อย่างถูกต้อง และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม

เเด็กหญิงรัตติยา จันเทพา
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีการเป็นยุวทูตความดีนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของหนูมาก ๆ หนูอยากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปบอกต่อกับเพื่อนๆ และหนูจะเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่โรงเรียนต่อไป

เด็กหญิงพรกนก ไวยธนต์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการที่หนูนั้นได้มาเป็นยุวทูตความดี หนูรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ขึ้นมาจนถึงจุดนี้ หนูขอสัญญาว่า จะยึดหลักปณิธานของยุวทูตความดีไว้เสมอ

เด็กหญิงสุพิชชา แจ่มแสง
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานีหนูรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นยุวทูตความดี เพราะการเป็นยุวทูตความดีนั้นมันไม่ง่าย ล้วนต้องคัดกรอง คัดสรรมาอย่างดี จึงจะได้เป็นยุวทูตความดี

เด็กหญิงนัทนัน อินต๊ะจักร
โรงเรียนบ้านดู่ จังหวัดพะเยามีความรู้สึกดีในการที่ได้มาเป็นยุวทูตความดี ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้น ได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้น รวมถึงต้องมีความตั้งใจ พยายามและความอดทนอย่างสูง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาความรู้

นายพิฐปรีชา เกตุสุวรรณ์
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรรู้สึกภูมิใจที่ตนเองได้รับหน้าที่เป็นยุวทูตความดี เพราะเป็นโอกาสที่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ได้เป็น แล้วหนูก็มีความมุ่งมั่น ว่าจะทำตัวเป็นคนดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น

เด็กหญิงนทีภัทร ประพันธ์กุล
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) จังหวัดลำปาง

ปณิธานยุวทูตฯ

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2563

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่นำประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี เด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หนูจะยึดมั่นในการทำความดี โดยจะทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำความดีสู่ผู้อื่นเสมอ หนูพึงระลึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและประเทศชาติ จะทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ มีการดำเนินชีวิตชีวิตที่ดี ยึดถือคำสอนของพ่อหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการประหยัดอดออม ขยันพึ่งพาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กชายวิภู พรมใจ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี และจะเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านการปฏิบัติตัวและการทำความดีสู่ผู้อื่น และจะตั้งมั่นแนะนำโดยการชี้แนะให้ผู้อื่นคิดดีทำดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญยิ่งขึ้น เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มีความดีอยู่ในจิตใจ ทำความดีกับผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดินและไม่คิดคดโกง ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้รู้หลักคำสอนของพ่อหลวง รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี หนูตั้งมั่นว่า หนูจะนำความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะทำความดีสู่ผู้อื่น กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินไทย รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติ  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซื่อสัตย์ ทำอาชีพสุจริต  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สำคัญที่สุดคือ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานที่ตนเองฝันไว้ เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ให้สมกับการที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีสู่คนรอบข้าง กตัญญูและไม่คดโกงต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และรักษาธรรมชาติ เด็กหญิง กานต์ชนิต นิลพันธุ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน เด็กหญิง ชนัดดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยุวทูตความดีจะต้องทำตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีต่อผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิง ธนภร เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่ดีทั้งการคิด การพูด และการกระทำ จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เด็กหญิง ธามธิดา วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

keyboard_arrow_up