Skip to main content

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2558

ผู้เข้าชม 83

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย


หนูดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในยุวทูตความดี หนูมุ่งมั่นว่าจะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มุ่งส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาความคิดให้กว้างไกล สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และพร้อมที่จะเป็นเยาวชนที่ดีให้แก่สังคมไทยต่อไป

เด็กหญิงชาลิสา โปษยะนันทน์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานครหนูขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ได้ให้โอกาสที่ดีแก่หนู ทำให้หนูได้มีประสบการณ์ ความรู้ และความทรงจำที่ดี หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นผู้ให้แก่สังคมมากยิ่งขึ้น เพราะพลังการของการให้นั้น สามารถสร้างคนดีให้เกิดขึ้นได้ ยิ่งสังคมมีคนดีมากขึ้นเท่าไหร่ ความเข้มแข็งของประเทศ ก็จะทวีคูณขึ้นเป็นเท่าตัว สังคมก็จะมีความสุข หนูจะมุ่งมั่นทำความดี จะตั้งใจเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียนและผู้อื่นในสังคมตลอดไป

เด็กหญิงชลิตา ทิวสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นผมจะมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น และเราก็จะมีความสงบเรียบร้อยดีงาม ทั้งตนเองและหมู่คณะ

เด็กชายธนกฤต สอนกลั่น
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานีผมตั้งใจจะปฏิบัติตนเป็นยุวทูตความดี คือ จะคิดดี พูดดี กระทำดี ทำตนให้เหมาะสม กับการที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดีคนหนึ่ง จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรินัย
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นยุวทูตความดี ผมมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีของสังคม ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งใจขยันหมั่นเพียร เรียนหนังสืออย่างไม่ย่อท้อ รู้จักเก็บออม พร้อมทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่โรงเรียน

เด็กชายพุทธิพล เพ็ญจันทร์
โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลาผมมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพื่อน พี่น้อง เป็นตัวอย่างในการทำความดี เป็นคนดี พูดดี และการที่มีผู้คนมาชมเชยนั้น ทำให้เรามีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

เด็กชายภคินทร์ แก้วมาตย์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมการเป็นยุวทูตความดีต้องเป็นตัวอย่าง ในการด้านการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ โดยการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

เด็กหญิงอภิสรา สุขาทิพย์
โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทราหนูปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในคณะยุวทูตความดี ทำให้หนูมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป

เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีหนูมุ่งมั่นว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ช่วยเหลือสังคมที่พอจะช่วยได้ในฐานะยุวทูตความดี

เด็กหญิงอรัญรัตน์ สมัครสมาน
โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปณิธานยุวทูตฯ

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2563

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่นำประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลัง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี เด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หนูจะยึดมั่นในการทำความดี โดยจะทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำความดีสู่ผู้อื่นเสมอ หนูพึงระลึกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนและประเทศชาติ จะทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างประเทศ เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ มีการดำเนินชีวิตชีวิตที่ดี ยึดถือคำสอนของพ่อหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยการประหยัดอดออม ขยันพึ่งพาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เด็กชายวิภู พรมใจ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี และจะเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านการปฏิบัติตัวและการทำความดีสู่ผู้อื่น และจะตั้งมั่นแนะนำโดยการชี้แนะให้ผู้อื่นคิดดีทำดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญยิ่งขึ้น เด็กหญิงในฝัน วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ มีความดีอยู่ในจิตใจ ทำความดีกับผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดินและไม่คิดคดโกง ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้รู้หลักคำสอนของพ่อหลวง รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี หนูตั้งมั่นว่า หนูจะนำความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับส่งต่อให้กับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะทำความดีสู่ผู้อื่น กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินไทย รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาติ  กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซื่อสัตย์ ทำอาชีพสุจริต  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สำคัญที่สุดคือ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานที่ตนเองฝันไว้ เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี ให้สมกับการที่ได้เป็นยุวทูตความดี จะมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมาย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ยุวทูตความดีคือเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ทำความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาติที่มีคุณธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ที่สำคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี […]

ปณิธานยุวทูตความดี ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีสู่คนรอบข้าง กตัญญูและไม่คดโกงต่อประเทศชาติ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และรักษาธรรมชาติ เด็กหญิง กานต์ชนิต นิลพันธุ์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และปฏิบัติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ อยู่อย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน เด็กหญิง ชนัดดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย ยุวทูตความดีจะต้องทำตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ทำความดีต่อผู้อื่น กตัญญูต่อแผ่นดิน ไม่คดโกงประเทศชาติ ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และจะรักษาสิ่งแวดล้อม เด็กหญิง ธนภร เล่นวารี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่ดีทั้งการคิด การพูด และการกระทำ จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เด็กหญิง ธามธิดา วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

keyboard_arrow_up