Skip to main content

นานาทัศนะความประทับใจ จากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ “เมืองพอเพียง”

ผู้เข้าชม 279

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ทำ กิจกรรมร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมธรรมะคือแสงสว่างแห่งปัญญา ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำ สาธารณประโยชน์ และพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV การจัดนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ของมูลนิธิยุวทูตความดี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ใหม่อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างต้นกล้าความดีให้เจริญเติบโตงอกงามต่อไป

นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยู่ที่อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ก็ได้เป็นโรงเรียนหลักในการจัดนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ให้กับนักเรียนในจังหวัดนครปฐมได้เรียนรู้ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา สามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวและสังคม

นายชำนาญ ทัดมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐมขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีที่ให้โอกาสทำให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม และนักเรียนหลายโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ทุกคนต่างได้รับประโยชน์ที่นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ในหนังสือในบทเรียน จากการได้เยี่ยมชมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ แต่การเข้าชมนิทรรศการเมืองพอเพียงนับเป็นประสบการณ์ตรงอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนได้รับ จากการที่ได้เยี่ยมชมฐานความรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นฐานพระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียงซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำ ให้นักเรียนได้ดำเนินรอยตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และฐานครัวเรือนพอเพียง ที่ทำให้เด็กรู้จักประหยัด อดออม ได้ฝึกทำบัญชีครัวเรือนและนักเรียนทุกคนก็ได้รับแจกสมุดบัญชีพอเพียง ได้ลงมือทำ บัญชีนั้นจริง ๆ อีกทั้งยังได้รับแจกต้นกล้าพืชผักสวนครัว นำไปปลูกที่บ้านด้วยนับเป็นการเริ่มต้นและการดำเนินการที่ดียิ่งสำหรับเด็กนักเรียน

นางสมถวิล รัตนมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง ตั้งอยู่ที่อำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2542 ดิฉันมีความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิยุวทูตความดีเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงเป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมชมนิทรรศการ 3,030 คน จาก 30 โรงเรียน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นางวิไล ชัยสุริยะเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์การจัดนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ที่มูลนิธิยุวทูตความดีนำมาตั้งแสดงที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีนักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมเรียนรู้ในนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” นั้น ได้รวบรวมความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อนักเรียน ที่จะนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตนเองและต่อสังคม ทั้งครูจะนำ องค์ความรู้ไปทบทวนและขยายผลต่อนักเรียนและเพื่อนครูในโรงเรียนและโรงเรียนภาคี นำไปสู่การปฏิบัติตามวิถีชีวิตพอเพียง สังคมพอเพียง ซึ่งจะโอบล้อมด้วยหลักของคุณธรรม จริยธรรม นำมาซึ่งสังคมแบบพึ่งพิงอิงกัน จะทำให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่และอบอุ่นตลอดไป

นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 และได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิฯ มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้รับโอกาสจากมูลนิธิยุวทูตความดี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เมืองพอเพียง ทั้ง 10 ฐาน และกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้บนเวที นับเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้ และที่สำคัญคือ สามารถนำไปขยายผลให้เกิดกับตนเอง ครอบครัว ได้อย่างถาวรและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

นางมะลิ คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจากมูลนิธิยุวทูตความดี ในการนำนิทรรศการเมืองพอเพียง และกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ มาจัดแสดงให้นักเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม 22 โรงเรียน ได้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นประโยชน์ให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

นางอนุนาถ ชื่นจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีที่ไดนำโครงการรณรงค์เสริมสร้าต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง มาจัดแสดงที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ซึ่งนับวาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดสุพรรณบุรีมาเข้าร่วมโครงการฯ 26 โรงเรียน ในระยะเวลา 2 วัน นิทรรศการเมืองพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน แต่ละฐานมีความสำคัญต่อนักเรียนแตกต่างกันไป โดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสาน ได้รับรางวัลมากมาย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี หวังว่ามูลนิธิฯ จะจัดโครงการดี ๆ แบบนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

นายอนุชา เงินแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดานช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้นำโครงการดี ๆ แบบโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี มาสู่โรงเรียนโคกสำโรง และยังสามารถครอบคลุมโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอโคกสำโรงและจังหวัดลพบุรี นับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากสำหรับเยาวชนไทย ทางโรงเรียนขอนำกำลังแรงใจให้มูลนิธิฯ ที่สนับสนุนนำนิทรรศการความรู้ที่มีประโยชน์มาตั้งแสดงให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา ให้ดำเนินโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป

นายอังกูร อิงคนินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ปี 2562 โดยนำนิทรรศการเมืองพอเพียง มาตั้งแสดงที่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และมีโรงเรียนภาคีในจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมเรียนรู้ 33 โรงเรียน นับว่าได้นิทรรศการดังกล่าวได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยังยืน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

นางพิมพ์ฉวี จิตบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าจะมีนิทรรศการเมืองพอเพียงมาจัดที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ทางโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูฝ่ายต่าง ๆ ให้ศึกษารายละเอียดและกรอบการดำเนินงาน ศึกษาข้อมูลความรู้ในฐานต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้มาถ่ายทอดสู่เด็ก ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ข้อมูลเนื้อหามีคุณค่าอย่างยิ่งที่เด็กจะนำไปใช้ในครอบครัว ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียนจังหวัดนครสวรรค์

นางสาคร คล้ายแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ดีใจที่ทางมูลนิธิฯ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) และนักเรียนในอำเภอทุ่งเสลียม ได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนและจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กต่อไปในวันข้างหน้า

นายวิสันต์ ภูผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัยนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้นำมาจัดแสดงที่โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติการเรียนรู้ทำให้เด็กรู้จักคิด มีเหตุผล มีความรับผิดชอบในหน้าที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำสอนของพ่อ โดยมีการเล่าเรื่องความพอเพียงผ่านการเล่านิทาน การเรียงความ การวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งทำให้เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

นางสสิธร ศักดิ์สกุลคุณากร
ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานีโครงการรณรงค์ที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้นำมาจัดแสดงที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการ “เมืองพอเพียง” และกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที ในส่วนของกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายจากการชมวิีดิทัศน์ และจากการตอบคำ ถามความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทวีปต่าง ๆ นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้รับของรางวัลที่มูลนิธิฯ เตรียมมาแจกด้วย

นางศรีสุดา พุฒเขียว
ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายมูลนิธิยุวทูตความดีนำนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” มาจัดแสดงที่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี มีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะการเรียนรู้แต่ละฐานช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็ก ๆ และส่งเสริมการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออม ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเก็บเงินอย่างมีแบบแผน เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตอย่างไม่เดือดร้อน และได้ฝึกการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัยไปในตัวนอกจากนั้น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 จึงทำให้ได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติในการเป็นเจ้าภาพที่ดีและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

นางสุธีรา ฉายชูวงษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ เป็นโครงการที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง และโรงเรียนที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองพอเพียง การเข้าเรียนรู้ในนิทรรศการนี้ทุกคนมีความสนุกสนาน และตื่นเต้นที่ได้เห็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในแต่ละฐาน โดยเฉพาะฐานครัวเรือนพอเพียงที่มีเครื่องมือสำคัญ คือ บัญชีพอเพียง ซึ่งช่วยให้เห็นการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว เด็ก ๆ เกิดความภาคภูมิใจจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

นางสาวธัญลักษณ์ อินสุวรรณ์
ครูโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์โรงรียนมุกดาลัย และโรงเรียนภาคีในจังหวัดมุกดาหาร มีความโชคดีที่มูลนิธิฯ ได้ให้ความสำคัญ และนำนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” มาจัดแสดง เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเกิดความประทับใจ โดยเด็ก ๆ ได้เล่าให้ฟังว่า ตื่นเต้น ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ภาพบางภาพที่ปรากฏในนิทรรศการเป็นภาพหาดูยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานพระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียงที่มีคำ สอนของท่านทำให้เด็ก ๆ ได้น้อมนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนจังหวัดมุกดาหารได้เติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง

นายเชิดชัย การสำเนียง
ครูโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหารขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีที่นำโครงการที่มีประโยชน์มามอบให้กับโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย นักเรียนได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น นักเรียนมีภาวะเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนได้เรียนรู้ถึงแบบอย่างที่ดีจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และการเขียน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเรียนที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติและต่อยอดทางการศึกษาได้

ครูสุภาณี เพียเทพ
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

keyboard_arrow_up