Skip to main content

นานาทัศนะความประทับใจ จากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ “เมืองความดี”

ผู้เข้าชม 182

โรงเรียนวัดดอนทอง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียนการสอน 3 โปรแกรม ภาคปกติ วิทย์ – คณิต และ English Program สำหรับโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียน คือ ศึกษาดี มีคุณธรรมนำสังคม ด้วยเห็นว่า เยาวชนนั้น ควรจะเป็นพลังที่สำคัญที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต และโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรอบรู้ ทั้งพลังคุณธรรมและพลังความรู้ รูปแบบเมืองความดี ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นที่ได้สัมผัสประสบการณ์จริง เหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้ในชีวิตจริง สิ่งที่มองว่าเป็นนามธรรมก็ชัดเจนขึ้นว่าสามารถปฏิบัติได้ จับต้องได้ ซึ่งเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นการบ่มเพาะคนดีและคนเก่งอย่างเป็นรูปธรรม

นายพงษ์พันธ์ สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทราการที่มูลนิธิฯ ได้มาจัดแสดงนิทรรศการเมืองความดี ที่โรงเรียนสฤษดิเดช ถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสกับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ให้อยู่ในกรอบของความดี ทำให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร และส่งเสริมความกล้าแสดงออกในภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน โดยเป็นประสบการณ์ตรงซึ่งหาได้ยากยิ่ง การนำนิทรรศการที่มีชีวิตมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียน ได้รับประโยชน์และจดจำในเรื่องของความดีตามฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวัน

นายสุรเชษฐ์ พรพานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีการดำเนินโครงการที่โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักในจังหวัดน่าน ก่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เมืองความดีได้ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำความดี ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นประโยชน์ต่อคุณครู ให้ร่วมกันสร้างความดี ร่วมเรียนรู้กับนักเรียนการช่วยส่งมอบความรู้ในแต่ละฐานเป็นการทำให้ครูเกิดความสำนึกในหน้าที่ และร่วมกันที่จะดูแลลูกศิษย์ของตนเองให้เป็นคนดีตามปณิธานของยุวทูตความดี

นายศักดิ์ดา พูลสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ การที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้มาจัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีปี 2558 ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กชายขอบ เพราะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ชายแดนจริง ๆ และนักเรียนไม่เคยมีโอกาสได้มาเจอการเรียนรู้ในลักษณะที่สร้างสรรค์แบบนี้ ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสที่มอบให้กับนักเรียนของเรารวมถึงนักเรียนโรงเรียนภาคีจาก 30 โรงเรียนเข้าร่วม ให้ได้เสริมสร้างความรู้รอบ รอบรู้ต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนหลาย ๆ คนไม่เคยได้รู้จากที่ไหนมาก่อน ทำให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

นางทัศนาวรรณ คำตื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงรายโรงเรียนวัดหัวสวน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นภาคีกับโรงเรียนวัดดอนทอง ตั้งแต่ปี 2555 โดยเคยนำเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่จังหวัดเชียงราย และเพชรบุรี ในโอกาสนี้ได้นำนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ฯ การที่มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างมาก ความรู้ทั้ง 10 ฐาน เด็กได้รู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล สอดคล้องกับโรงเรียนที่เน้นด้านคุณธรรมอยู่แล้ว อยากให้ทำโครงการนี้ตลอดไป เพราะเป็นโครงการที่ดีเกี่ยวกับการสร้างเยาวชนนั้นต้องเริ่มที่     การปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อเป็นพลังของเราต่อไปในอนาคต

นายวิสุทธิ์ สุริยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสวน จังหวัดฉะเชิงเทรานักเรียนของโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เป็นเด็กอยู่ริมขอบ ติดกับ สปป.ลาว การได้เข้าร่วมโครงการนี้ สร้างความตื่นเต้น คาดหวังและรอคอย นับจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดล่วงหน้า ทั้งการเขียนเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ การวาดภาพ การขับร้องเพลงที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อนิทรรศการเคลื่อนที่เมืองความดีมาถึง นักเรียนเครือข่ายกว่า 1,200 คน รวมกับนักเรียนของเรา 1,600 คน และคุณครูกว่า 200 คนต่างยินดีที่ได้ร่วมเรียนรู้จากโครงการฯ นักเรียนที่ผ่านการแข่งขัน ฯลฯ ได้นำเสนอผลงาน ของตนบนเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์และรับรางวัลมากมายจากมูลนิธิฯ ขอขอบคุณ ที่ให้โอกาสยุวทูตความดีจังหวัดน่าน

นางสายสุนีย์ รักษาพล
ครูโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่านในครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญที่ท่าน ผอ.มูลนิธิฯ ไม่ได้เลือกคนใดคนหนึ่ง แต่ท่านได้นำทัพความรู้คุณธรรมจริยธรรมมาสู่เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนหลัก พร้อมโรงเรียนเครือข่ายที่ให้ความสนใจในเรื่องของการเสริมสร้างความดีให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รู้สึกภาคภูมิใจแทนเยาวชนทุกคนที่มีโอกาสได้รับสิ่งดี ๆ เหล่านี้

นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

keyboard_arrow_up