Skip to main content

ร้อยเรียงเรื่องราวความประทับใจจากการเรียนรู้นิทรรศการ “เมืองความดี”

ผู้เข้าชม 359

ต้นแบบพลังความดี ที่ผมประทับใจที่สุด คือ พลังแห่งการเรียนรู้ การตั้งใจพากเพียรหาความรู้ จะทำให้เราก้าวหน้าข้ามพ้นจากอุปสรรคทั้งหลาย ในหลวงทำให้ผมเห็นว่าการแสวงหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ผมจะเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ และจะเดินตามรอยพระองค์ท่านครับ

เด็กชายธนกิจ เนตรชาลีรัตน์
โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมาหนูจะยึดในหลวงเป็น ต้นแบบแห่งความดี และนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากการทำตัวให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น สุภาพอ่อนโยน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เมื่อเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

เด็กหญิงกุลธิดา นามวงศ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษพระบรมราโชวาทของในหลวงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่หนูสามารถเดินรอยตามพระองค์ได้ ในเรื่องคุณธรรม 6 ประการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่นอดทน การแสวงหาเรียนรู้ การพึ่งตนเอง การเป็นพลเมืองดี การอ่อนน้อมถ่อมตน หนูเชื่อว่าหากเรามีคุณธรรมครบทั้ง 6 ประการ สังคมจะสงบสุข

เด็กหญิงทักษพร เพชรหลาย
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีหนูประทับใจพระบรมราโชวาทในฐานพลังแห่งการเรียนรู้ เราทุกคนจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปจนวันตาย ไม่มีใครเอาความรู้ไปจากเราได้ หนูจะตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียร และเสียสละแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์มีแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนครหนูจะนำ พลังแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ไปปฏิบัติ เพราะความสุภาพอ่อนโยนจะทำให้เราเป็นที่รักของผู้ใหญ่ และทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

เด็กหญิงปุณยนุช ธรรมชาดา
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนครฐานที่ประทับใจมากที่สุด คือ พลังแห่งความมุ่งมั่นอดทน ในการจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จ เราต้องมีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ควรทำด้วยความเร่งรีบ แต่ควรทำด้วยความตั้งใจ รอบคอบระมัดระวัง งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หนูจะนำคุณธรรมข้อนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

เด็กหญิงกันตพร เดชมี
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงรายผมประทับใจคำสอนของพ่อ เรื่องพลังแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ผมได้ไปดูภาพยายตุ้ม จันทนิตย์ ยายตุ้มเป็นคนอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผมได้เห็นภาพยายตุ้มถือดอกบัว 3 ดอก นั่งรอในหลวงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น จนดอกบัวเหี่ยว แต่ในหลวงก็ยังก้มรับดอกบัวจากยายตุ้ม จากภาพจะเห็นในหลวงที่เป็นผู้สูงส่ง แต่ก็ยังก้มรับดอกบัวจากยายตุ้ม ทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ท่าน และผมจะน้อมนำพระบรมราโชวาทในเรื่องความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไปปฏิบัติ

เด็กชายภูริพัฒน์ ใบแสน
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม


ผมประทับใจมากที่สุด คือ พระบรมราโชวาทในเรื่องการเป็นพลเมืองดี  ได้เรียนรู้การเป็นคนดีของสังคม ไม่เห็นแก่ตัว โดยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเก็บขยะในโรงเรียนหรือชุมชน การไม่เห็นแก่ตัว คือการไม่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จักแบ่งปัน การเป็นคนดีจะทำให้เป็นที่รักของคนอื่น และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข และผมจะนำพระบรมราโชวาทเรื่องการเป็นพลเมืองดีไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและพ่อแม่

เด็กชายต่อตระกูล นาคใหญ่
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี


ฐานต้นแบบความดีที่หนูประทับใจมากที่สุด คือ ฐานพลังแห่งการพึ่งตนเอง ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค เราจะต้องข้ามพ้นไปด้วยการไตร่ตรองด้วยสมองของเราเอง เพราะเรามีสมองเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเราเอง หากเราใช้สมองด้วยการสร้างความดีให้กับตนเอง ก็จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าและหนูจะนำหลักการพึ่งตนเองไป ทำให้ชีวิตหนูก้าวหน้า และไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ  หนูจะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาให้เป็นไปในทางที่ดี

เด็กหญิงกมลฉัตร อาทะ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน

keyboard_arrow_up