Skip to main content

ADB – Asian Development Bank (ธนาคารพัฒนาเอเชีย)

ผู้เข้าชม 4,378
  • ก่อตั้งเมื่อปี 1966 โดยคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCAP และมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
  • ไทยเป็นสมาชิกก่อตั้งของ ADB และปัจจุบัน (มิถุนายน 2015) มีสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ
  • มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยความช่วยเหลือสนับสนุนมีทั้งในรูปแบบงบประมาณและองค์ความรู้ 
keyboard_arrow_up