Skip to main content

BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa)

ผู้เข้าชม 3,400
  • ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาที่มีเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้
  • กลุ่ม BRICS เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
  • ปัจจุบันอาเซียน (ASEAN) มีความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในกลุ่ม BRICS อยู่ 3 ประเทศ คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย
keyboard_arrow_up