Skip to main content

CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam)

ผู้เข้าชม 2,913
  • ประเทศ CLMV ประกอบด้วย ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
  • เป็นกลุ่มประเทศมีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และค่าจ้างแรงงานถูก จึงมีคนต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมาย 
keyboard_arrow_up