Skip to main content

Declaration หรือปฏิญญา

ผู้เข้าชม 4,482

มีความหมาย 3 อย่างคือ (1) ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีลักษณะผูกพัน (2) ปฏิญญาฝ่ายเดียว ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่ประเทศอื่น (3) ปฏิญญาซึ่งรัฐหนึ่งแถลงให้รัฐอื่นทราบความเห็นและเจตนาของตนในเรื่องบางเรื่อง
ยกตัวอย่าง เช่น ปฏิญญาอาเซียน และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

keyboard_arrow_up