Skip to main content

Environmental Impact Assessment (EIA)

ผู้เข้าชม 1,994

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  • คือการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือใช้ในการระกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการต่อไป
  • ยกตัวอย่าง เช่น หากจังหวัด ก. ต้องการสร้างสนามบินเพื่อการพาณิชย์ จังหวัดหรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่น การพิจารณาว่า การสร้างสนามบินส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น 
keyboard_arrow_up