Skip to main content

European Union

ผู้เข้าชม 645
  • สหภาพยุโรป เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบด้วยรัฐสมาชิก 28 ประเทศ (ณ มิถุนายน 2558) ประกอบด้วยประเทศ 21 สาธารณรัฐ, 6 ราชอาณาจักร และ 1 ราชรัฐซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โรมาเนียและบัลแกเรียเข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2550 และโครเอเชียในปีพ.ศ. 2556
  • สหภาพยุโรปกำเนิดขึ้นจากประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (ECSC) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
  • สถาบันหลักของสหภาพยุโรป ได้แก่ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป, คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป, สภายุโรป และ คณะมนตรียุโรป
keyboard_arrow_up