Skip to main content

GMS – Greater Mekong Sub-region

ผู้เข้าชม 4,888
  • กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีสมาชิกทั้งหมด 6 ประเทศคือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน)
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการผ่านแนวทางหลัก 3 ด้าน คือ Connectivity (การเชื่อมโยง) Competitiveness (การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน) และ Community (การรวมกลุ่มกัน)
  • ความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ได้รับเงินอุดหนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB (Asian Development Bank)
keyboard_arrow_up