Skip to main content

International Organization for Migration (IOM)

ผู้เข้าชม 804
  • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน องค์การนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1915 เป็นองค์การรัฐบาลในการดูแลผู้อพยพ ทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล
  • สมาชิกขององค์การนี้มี 122 รัฐ และที่ทำการมากกว่า100ประเทศ
  • IOM มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้อพยพ การปกป้องและให้คำปรึกษารัฐบาล
  • IOM ยังทำหน้าที่รับรองการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพและยื่นไปให้ประเทศนานาชาติในประเด็นการอพยพ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพ รวมถึงผู้ลี้ภัยและผู้ที่ย้ายถิ่นสากล
keyboard_arrow_up