Skip to main content

Joint Working Group หรือคณะทำงานร่วม

ผู้เข้าชม 954

กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมทั้งสองฝ่าย (หรือมากกว่า) เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำผลศึกษาหรือข้อเสนอแนะให้กับที่ประชุมมาเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป 

keyboard_arrow_up